Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


19.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
19/04
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова правлiння       Устян Альберт Алiошович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Завод "Артемзварювання"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04050, м. Київ обл., м. Київ, вул. Мельникова, 2/10
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
22860631
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 483-12-78 (044) 483-12-78
6. Адреса електронної пошти
artemsvarka@artem.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРФIРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку   19.04.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 19.04.2019 6412.4 56131 11.42
Зміст інформації:
Загальними зборами 19.04.19р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину на виготовлення продукцiї. Ринкова вартiсть 6412,4 тис. грн. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до ч.2 ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства". Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 56131 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 11,42 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1749051 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 1502594 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 555476 шт., "проти" – 0 шт.
2 19.04.2019 15123.9 56131 26.94
Зміст інформації:
Загальними зборами 19.04.19р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину на виготовлення продукцiї. Ринкова вартiсть 15123,9 тис. грн. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до ч.2 ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства". Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 56131 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 26,94 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1749051 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 1502594 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 555476 шт., "проти" – 0 шт.