Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


04.06.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
04/06
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова правлiння       Устян Альберт Алiошович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Завод "Артемзварювання"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04050, м. Київ обл., м. Київ, вул. Ю.Iллєнка, 2/10
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
22860631
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)483-12-78 (044)239-90-76
6. Адреса електронної пошти
artemsvarka@artem.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR /00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://artemsvarka.com.ua/ru/osobaja_informacija.html   04.06.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.06.2019 припинено повноваження Член правлiння Троненко Людмила Олександрiвна д/н 0.70648
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 04.06.19р., в зв"язку з переводом на iнше мiсце роботи, достроково припиненi повноваження члена правлiння Троненко Людмили Олександрiвни, термiн перебування на посадi - 16 рокiв, розмiр пакету акцiй - 0,70648%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
04.06.2019 звільнено Головний бухгалтер Троненко Людмила Олександрiвна д/н 0.70648
Зміст інформації:
Згiдно наказу голови правлiння вiд 04.06.19р., в зв"язку з переводом на iнше мiсце роботи, звiльнено головного бухгалтера Троненко Людмилу Олександрiвну, термiн перебування на посадi - 19 рокiв, розмiр пакету акцiй - 0,70648%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
04.06.2019 обрано Член правлiння Лавренчук Олександр Миколайович д/н 0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 04.06.19р., обраний термiном до 22.09.2021 року членом правлiння Лавренчук Олександр Миколайович, пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - начальник ПЕВ, ПрАТ "Завод "Артемзварювання". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
04.06.2019 призначено Головний бухгалтер Рибкiна Алла Анатолiївна д/н 0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом голови правлiння вiд 04.06.19р. призначено на невизначений термiн головного бухгалтера Рибкiну Аллу Анатолiївну, пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - бухгалтер ДАХК "Артем", економiст ПрАТ "Завод "Артемзварювання". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.