Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


24.06.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
24/06
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова правлiння       Устян Альберт Алiошович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Завод "Артемзварювання"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04050, м. Київ обл., м. Київ, вул. Ю.Iллєнка, 2/10
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
22860631
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)483-12-78 (044)239-90-76
6. Адреса електронної пошти
artemsvarka@artem.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR /00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://artemsvarka.com.ua/ru/osobaja_informacija.html   24.06.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.06.2019 припинено повноваження Член наглядової ради Карпенко Антон Миколайович 0
Зміст інформації:
Товариством 24.06.19р. вiд акцiонера Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем" (iдентифiкацiйний код 14307699) було отримано повiдомлення про замiну (припинення повноважень) члена наглядової ради - представника акцiонера Карпенка Антона Миколайовича, термiн перебування на посадi - 1 рiк, пакетом акцiй не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.06.2019 набуто повноважень Член наглядової ради Боренко Сергiй Олександрович 0
Зміст інформації:
Товариством 24.06.19р. вiд акцiонера Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем" (iдентифiкацiйний код 14307699) було отримано повiдомлення про замiну (набуття повноважень) члена наглядової ради - представника акцiонера Боренка Сергiя Олександровича, на термiн до 24.04.21р., iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ДАХК "Артем", начальник ПЕВ, в.о. вiце-президента, пакетом акцiй не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.06.2019 припинено повноваження Голова наглядової ради Карпенко Антон Миколайович 0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення наглядової ради вiд 24.06.19р. в звязку з замiною представника акцiонера Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем" (iдентифiкацiйний код 14307699) припиненi повноваження голови наглядової ради Карпенка Антона Миколайовича, термiн перебування на посадi - 1 рiк, пакетом акцiй не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.06.2019 обрано Голова наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна 0.00006
Зміст інформації:
Згiдно рiшення наглядової ради вiд 24.06.19р. обрано головою наглядової ради акцiонера Грищенко Марину Анатолiївну, на термiн до 24.04.21р., розмiр пакету акцiй - 0,00006%, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - ДАХК "Артем", вiце-президент, президент Компанiї - голова правлiння, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.