Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Устян Альберт Алiошович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
22860631
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 04050, м.Київ, вул. Мельникова, 2/10
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 483-12-78, 481-90-50 (044) 483-12-78, 481-90-50
6. Електронна поштова адреса
artemsvarka@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 77   21.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці //artemsvarka.com.ua в мережі Інтернет 21.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Iнформацiя щодо одержаних лiцензiй вiдсутня, тому що емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що в емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, тому що емiтент рейтингової оцiнки не отримував. Iнформацiя про облiгацiї вiдсутня, тому що емiтент не випускав облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня, тому що iншi цiннi папери не випускались. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається в зв'язку з тим, що похiднi цiннi папери емiтентом не випускалися. Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня, тому що протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй не проводився. Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартостi реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, тому що борговi цiннi папери не випускались. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не подається в зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Звiт про корпоративне управлiння вiдсутнiй, тому що емiтент не є фiнансовою установою.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АО1№795046
3. Дата проведення державної реєстрації
03.08.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
438793
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
51
8. Середня кількість працівників (осіб)
125
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
30.92 ВИРОБНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДIВ, ДИТЯЧИХ ТА IНВАЛIДНИХ КОЛЯСОК
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада. Правлiння. Ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "АРТЕМ-БАНК"
2) МФО банку
300885
3) поточний рахунок
26001100491
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "УКРСОЦБАНК"
5) МФО банку
300023
6) поточний рахунок
26000000022795

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Артем-Банк"
2) організаційно-правова форма
230
3) код за ЄДРПОУ
26253023
4) місцезнаходження
04050, м. Київ, вул. Артема, 103
5) опис
ПАТ "Завод "Артемзварювання" придбав акцiї ПАТ "Артем-Банк" на суму 50 000 грн., в результатi чого володiє акцiями в розмiрi 0,0058% статутного капiталу.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мiнiстерство промислової полiтики України 00013942 03035д/н м.Київ вул. Сурiкова, 3 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
14307699
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 термiном на 3 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi будь-яку винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, в зв"язку з переобранням, вiдбулися змiни персонального складу на данiй посадi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грищенко Марина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi, iнженер-економiст .
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiце-президент з питань економiки та управлiння ДАХК "Артем".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, в зв"язку з переобранням, вiдбулися змiни персонального складу на данiй посадi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймає протягом останнiх п"яти рокiв - вiце-президент з питань економiки та управлiння ДАХК "Артем". Обiймає посаду вiце-президента з питань економiки та управлiння ДАХК "Артем" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кострицький Володимир Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища, Львiвський державний унiверситет iм. I. Франка, правознавство.
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з питань корпоративного управлiння i власностi ДАХК "Артем" .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, в зв"язку з переобранням, вiдбулися змiни персонального складу на данiй посадi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - прокуратура Херсонської обл., заступник прокурора областi, прокурор областi; Генеральна прокуратура України, начальник вiддiлу, заступник начальника управлiння. Обiймає посаду директора з питань корпоративного управлiння i власностi ДАХК "Артем" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Устян Альберт Алiошович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища, Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї, iнженер.
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Завод "Артемзварювання", голова правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.09.2011 термiном на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. загальний стаж роботи 33 роки. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - голова правлiння ВАТ "Завод "Артемзварювання". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Моржов Євгенiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища, Московський авiацiйний iнститут, iнженер-механiк.
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Завод "Артемзварювання", головний iнженер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.09.2011 термiном на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - головний iнженер ВАТ "Завод "Артемзварювання". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Троненко Людмила Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища, Київський iнститут народного господарства, економiст.
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Завод "Артемзварювання", головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.09.2011 термiном на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства, в посадовiй iнструкцiї. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - головний бухгалтер ВАТ "Завод "Артемзварювання". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Булах Любов Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Середня-спецiальна, Київський торгiвельно-економiчний технiкум, бухгалтер.
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Завод "Артемзварювання", бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.02.2012 термiном на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - бухгалтер ВАТ "Завод "Артемзварювання". Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бойко Надiя Олексiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Технiчне училище м. Красилiв в 1978р., спецiальнiсть - токар
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Завод "Артемзварювання", контролер складально-монтажних робiт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.02.2012 термiном на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - контролер складально-монтажних робiт ПАТ "Завод "Артемзварювання". Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шут Iрина Борисiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Київський вечiрнiй авiацiйний технiкум в 1979р., спецiальнiсть - обробка металiв
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Завод "Артемзварювання", диспетчер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.02.2012 термiном на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 42 роки. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - диспетчер ПАТ "Завод "Артемзварювання". Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" 14307699 895138 51 895138 0 0 0
Член наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна д/н д/н д/н 1 0.00005697447 1 0 0 0
Член наглядової ради Кострицький Володимир Вiталiйович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Голова правлiння Устян Альберт Алiошович д/н д/н д/н 29048 1.65499449627 29048 0 0 0
Член правлiння Моржов Євгенiй Васильович д/н д/н д/н 10532 0.60005515129 10532 0 0 0
Член правлiння, головний бухгалтер Троненко Людмила Олександрiвна д/н д/н д/н 12400 0.70648346715 12400 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Булах Любов Юрiївна д/н д/н д/н 3060 0.17434188786 3060 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Бойко Надiя Олексiївна д/н д/н д/н 3060 0.17434188786 3060 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Шут Iрина Борисiвна д/н д/н д/н 3060 0.17434188786 3060 0 0 0
Усього 956299 54.48463170561 956299 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ДАХК "Артем" 14307699 04050 д/н м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул. Мельникова, 2/10 895138 51 895138 0 0 0
ТОВ "Перша iнвестицiйна компанiя" 23534282 03040 м. Київ Голосiївський м.Київ вул. Стельмаха, 10-А 423436 24.125 423436 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 1318574 75.12505896858 1318574 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 16.04.2015
Кворум зборів** 65.09
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт правлiння. 3. Звiт наглядової ради. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту. 6. Затвердження розподiлу прибутку. 7. Про виплату дивiдендiв. 8. Припинення повноважень членiв наглядової ради. 9. Обрання членiв наглядової ради. 10. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради. 11. Про вчинення значних правочинiв. Всi питання порядку денного було розглянуто. Звiти товариства затвердженi. Прийнято рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв. Обрано нових членiв наглядової ради та затверджено умови договорiв з ними, обрано особу уповноважену на пiдписання таких договорiв.Попередньо схвалено вчинення значних правочинiв. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 2422137.36 0 2036000 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 1.38 0 1.16 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 2037646.58 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 10.06.2015
Дата виплати дивідендів 26.06.2015
Опис По результатам дiяльностi у 2015р. на загальних зборах 22.03.16р. прийняте рiшення про виплату дивiдендiв в розмiрi 2422137.36 грн. На момент складання рiчної звiтностi дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, дата виплати дивiдендiв та порядок i строк виплати дивiдендiв - не визначенi.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторсько - консалтингова група "ЕКСПЕРТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32346015
Місцезнаходження 02094 м. Київ д/н м.Київ вул. Червоногвардiйська,5 офiс 202
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3187
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.04.2003
Міжміський код та телефон (044) 272 53 21
Факс (044) 272 53 21
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Аудиторська дiяльнiсть

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 м. Київ Подiльський м. Київ вул.Нижнiй Вал, 17/4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 591-04-04
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14281095
Місцезнаходження 01034 д/н м. Київ Шевченкiвський м. Київ пров. Рильський 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581214
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011
Міжміський код та телефон (044)279-41-58
Факс (044)279-40-77
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 24745673
Місцезнаходження 04050 м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Герцена, буд. 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ № 569234
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.01.2011
Міжміський код та телефон (044) 206-28-85
Факс (044) 206-28-84
Вид діяльності Iншi види страхування
Опис Iншi види страхування

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Фiнекс"
Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32641358
Місцезнаходження 03038 м. Київ д/н м. Київ Грiнченка 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 617624
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.03.2012
Міжміський код та телефон (044) 599-23-00
Факс (044) 599-23-00
Вид діяльності Добровiльне медичне страхування
Опис Добровiльне медичне страхування

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.04.2011 156/10/1/11 Територiальне управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй обл. UA4000117725 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 1755172 438793 100
Опис Акцiї товариства включенi до бiржового списку ПрАТ "Українська фондова бiржа" за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. Емiтент не здiйснював додаткову емiсiю акцiй.
 

XI. Опис бізнесу

Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод "Артемзварювання" засноване згiдно з Наказом Мiнiстерства промислової полiтики України вiд 16 березня 1999 року №101 шляхом перетворення Державного пiдприємства "Завод "Артемзварювання" у вiдкрите акцiонерне товариство на пiдставi Постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1996 року №1181 "Про створення Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем". Найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод "Артемзварювання" змiнено на Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Артемзварювання" рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод "Артемзварювання" (протокол №1 вiд 17.03.2011р.) у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
 
Вищим органом товариства є загальнi збори акцiонерiв. Керiвництво поточною дiяльнiстю та роботою пiдприємства здiйснює правлiння. Дiяльнiсть правлiння контролює наглядова рада товариства, на чолi з головою наглядової ради. Контроль за фiнансово-господарською дiяльностю забезпечує ревiзiйна комiсiя. До органiзацiйної структури товариства входять вiддiли: бухгалтерiя, виробничий, плановий, технiчний, служба якостi, матерiально-технiчного забезпечення, пiдготовки виробництва, охрони працi, та iншi. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 118 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 10 осiб, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 2 особи. Фонд оплати працi 8832,5 тис. грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 1166,7 тис. грн. Основною метою кадрової полiтики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесiв комплектування, збереження персоналу, його розвитку вiдповiдно до потреб товариства. Цiлi кадрової полiтики товариства: - своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхiдної якостi у необхiднiй чисельностi; - забезпечення умов реалiзацiї прав i обов'язкiв працiвникiв, що передбаченi трудовим законодавством; - рацiональне використання кадрового потенцiалу. Характеристика кадрової полiтики: - аспекти роботи з персоналом: набiр персоналу - при ситуацiї дефiциту робочої сили; - адаптацiя персоналу; - ефективна адаптацiя за рахунок навчання, високої згуртованостi колективу; - перспективнiсть кар'єрного росту у товариствi; - перевага при призначеннi на вищi посади надається працiвникам товариства, проводиться планування кар'єри; - мотивацiя i стимулювання; - значна увага придiляється питанням мотивацiї (задоволення потреби у стабiльностi, безпецi, соцiальному прийняттi); - впровадження iнновацiй; - необхiднiсть спецiально iнiцiювати процес розробки iнновацiй, високе почуття причетностi, вiдповiдальностi за змiни. Кадрова полiтика формується правлiнням товариства, реалiзується кадровою службою в процесi виконання її працiвниками своїх функцiй. Вона знаходить своє вiдображення в Правилах внутрiшнього розпорядку.
 
Емiтент входить до складу Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем" (мiсцезнаходження 04050, м.Київ, вул. Мельникова, 2/10). Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" створена з метою забезпечення серiйного виробництво нових зразкiв товарiв народного споживання, технологiчного обладнання для промисловостi, медичної технiки, тощо. ДАХК "Артем" заснована Мiнiстерством машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї (Мiнмашпром) вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1996 року №1181 шляхом перетворення державного пiдприємства "Київське виробниче об'єднання iменi Артема" у Державну акцiонерну холдингову компанiю "Артем" вiдповiдно до Законiв України "Про приватизацiю державного майна", "Про господарськi товариства" та Положення про холдинговi компанiї, що створюються в процесi корпоратизацiї та приватизацiї. ПАТ "Завод "Артемзварювання" з моменту заснування входить до складу ДАХК "Артем".
 
Емiтент не проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi та не отримував фiнансовий дохiд вiд цiєї дiяльностi.
 
Протягом звiтного перiоду до товариства пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили, а умови не розглядалися.
 
В вiдповiдностi з Законом України " Про бухгалтерский облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999г.№ 996-XIV (дальше закон) i Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (дальше ПБУ) наказом Мiнфiна України "Про затвердження Плану рахункiв бухгалтерського облiку i Iнструкцiї його примiнення вiд 30.09.99г. № 291 i маючи право вибору форм та методiв облiку: Визнання, оцiнка та облiк ОЗ здiйснюється вiдповiдно П(С)БО 7 "основнi засоби", одиницеєю облiку визнається окремий об єкт ОЗ та iнших необоротних матерiальних активiв. Групування ОЗ в аналiтичному облiку проводиться згiдно з вимогами "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй". Для вiдокремлення в складi ОЗ малоцiнних необоротних активiв встановлена вартiсна межа у розмiрi 2500,0 гривень. Амортизацiя ОЗ нараховується згiдно норм i методiв визначених чинним податковим законодавством, а саме прямолiнейним методом. Щодо iнших основних засобiв, для яких встановлено технiчними умовами певна перiодичнiсть циклiв, в яких вони можуть бути задiянi, застосовується метод амортизацiї 50% при вводi, 50% при вибуттi Визнання та первiсна оцiнка запасiв (матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв, товарiв) здiйснюється залежно вiд шляхiв їх надходження та згiдно П(С)БО 9"Запаси". 7. Одиницею запасiв визнається кожне найменування матерiальних цiнностей. Предмети строком використання менше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звiтного перiоду, облiковуються на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети". У момент передачi таких активiв в експлуатацiю проводиться списання iх з балансу одночасно з органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку за мiсцем їх експлуатацiї i вiдповiдальними особами протягом строку фактичного використання таких предметiв. 10. Готова продукцiя вiдображається в бухгалтерському облiку та балансi за фактичною виробничою собiвартiстю. Оцiнка запасiв при вiдпуску їх у виробництво та iншому вибуттi, здiйснюється за методом ФIФО. Транспортнозаготiвельнi витрати, що входять до певної вартостi запасiв придбаних за плату, безпосередньо включаютться до собiвартостi запасiв. До складу грошових коштiв у фiнансовiй звiтностi згiдно П(С)БО 4"Звiт про рух грошових коштiв" включають грошовi кошти, якi не обмеженi в використаннi на розрахунковому рахунку та в касi. Визнання, оцiнка та облiк зобов язань здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов язання". Заробiтна плата нараховується вiдповiдно до колективного договору: - для виробничого персоналу на вiдряднiй основi; - для апарату управлiння за тарифними ставками (окладами). Визнання, оцiнка та облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 10"Дебiторська заборгованiсть". Визнання, оцiнка та облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 15 "Дохiд" на пiдставi принципу нарахування та вiдповiдностi. Для забезпечення складання звiту про фiнансовi результати за формою передбаченою П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати" облiк витрат пiдприємства ведеться за допомогою рахункiв классу 8 та 9 ". Розрахунок виробничої собiвартостi здiйснюється для кожного об єкту облiку витрат окремо. Порядок розподiлу загальновиробничих витрат встановлено пропорцiйно основнiй заробiтнiй платi виробничого персоналу за фактично опрацьований час.
 
Основними видами продукцiї, що виробляє емiтент, та за рахунок продажу яких емiтент яких отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк: 1. Виробництво iнвалiдних колясок. Обсяг виробництва в натуральному вираженнi - 3748 шт. Обсяг виробництва в грошовому вираженнi - 30844,5 тис. грн. Середньореалiзацiйнi цiни - 8,229 тис. грн. Сума виручки - 40988,0 тис. грн. 2. Виробництво зброї та боєприпасiв. Обсяг виробництва в грошовому вираженнi - 1769,2 тис. грн. Сума виручки - 2530,0 тис. грн. 3. Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту. Обсяг виробництва в грошовому вираженнi - 164,0 тис. грн. Сума виручки - 164,0 тис. грн. Основним ринком збуту продукцiї та послуг товариства є Україна. Основним замовником iнвалiдної технiки є Фонд соцiального захисту iнвалiдiв на основi державного замовлення згiдно наданих iндивiдуальних направлень iнвалiдiв. Iнвалiдна технiка реалiзується згiдно Порядку забезпечення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї iнвалiдiв, дiтей-iнвалiдiв та iнших окремих категорiй населення, перелiку таких засобiв, затвердженого Постановою КМУ вiд 05.04.2012 р №321. Реалiзацiя товарiв, робiт, послуг на експорт протягом року не вiдбувалось. Для виготовлення продукцiї товариство використовує матерiали, покупнi напiвфабрикати вiтчизняних виробникiв, зокрема пiдприємств, що входять до складу ДАХК "Артем". Дiяльнiсть емiтента не залежить вiд сезонних змiн. Протягом звiтного перiоду змiн в джерелах надходження сировини, а також змiни в основних постачальниках не вiдбувалися. Емiтент iмпортними матерiалами (сировиною) не користується. Основними ризики в дiяльностi емiтента є: 1.Загроза появи нових конкурентiв з Китаю. 2.Зростання цiн на енергетичнi ресурси. 3.Полiтична нестабiльнiсть. 4.Нестабiльний курс валюти. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту: 1.Виробництво продукцiї за конкурентними цiнами. 2.Впровадження заходiв по енергозбереженню. Основними конкурентами Товариства в Українi - Львiвське КЕПЗП i протезування, ТОВ "Друкмаш-Центр", КП "Науково-виробничий комплекс"Iскра". Перевагами пiдприємства у порiвняннi з конкурентами є те, що пiдприємство має власне виробництво, а також висока якiсть продукцiї, великий товарний ряд продукцiї - вiд простої коляски для пересування в примiщеннi, до коляски з електроприводом та коляски-трансформера. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання - 30.
 
За останнi п'ять рокiв було придбано наступне обладнання. Зварювальний апарат INVERTING.PRO digital 450 AC/DC COMPACT 111724 грн. Станок вертикально-сверлильний SB4132SM (400 B) - 2 шт. 22097 грн. Станок дорновий гiдравлiчний вигинальний модель5030JUTEC 358734 грн. Станок лентопильний HBS 610 29350 грн. Станок сверлильно-фрезерний BF 500 (400 В) 73388 грн. Станок токарний ED 750 FD 32171 грн. Станок токарно-винторезний ED 1000N (400 B) 53074 грн. Автомобiль Мерседес-Бенц Спрiнтер 315 CDI 443728 грн. Вiдчуження активiв було. Товариство не може дати прогнозiв по iнвестицiям або придбанням, якi пов"язанi з його дiяльнiстю.
 
Протягом звiтного перiоду мiж емiтентом, з одного боку, i членами наглядової ради або виконавчого органу, з iншого боку, правочини не укладались. Протягом звiтного перiоду мiж емiтентом, з одного боку, i власником iстотної участi - ДАХК "Артем" виконувались наступнi договори: 1. ДАХК "Артем" - за договором Постачальник. - договiр про медичнi послуги сума договору 5 039,57 грн.; - енергоресурси договiр №15Е вiд 01.03.01р. сума договору 859 576,11 грн.; - збереження автомобiля сума договору 962,86 грн.; - кадровi питання договiр №10-15 вiд 01.04.15р. сума договору 20 253,60 грн.; - комплектуючi та матерiали на iнвалiдну технiку договiр № 5-15 вiд 30.01.15р. сума договору 1 311 784,24 грн.; - комплектуючi та матерiали на iнвалiдну технiку договiр № 5-15 вiд 30.01.15р. переробка давальницької сировини сума договору 534 136,95 грн.; - матерiали на виготовлення iнвалiдної технiки договiр №23 вiд 18.03.13р.сума договору 57 916,80 грн.; - матерiали на виг.спецтехтехнiки договiр №780 вiд 02.01.13 р.сума договору 19 445,17 грн.; - медичнi послуги договiр № 38/2015 вiд 12.01.15 р. сума договору 7 038,55 грн.; - обслуговування та ремонт лiфтiв договiр №42 вiд 16.04.13р. сума договору 16 514,49 грн.; - ОГМетр(послуги лабораторiї) договiр №58 вiд 24.05.13р. сума договору 5 362,11 грн.; - оперативний лiзинг договiр № ЗОЛ-10 вiд 01.01.10р. сума договору 23 242,44 грн.; - пожежна безпека договiр №104 вiд 24.04.14р. сума договору 12 735,61 грн.; - послуги ЕВМ договiр №88/38 вiд 24.05.06р. сума договору 5 013,58 грн.; - послуги по вивозу побут.вiдх. договiр №46-38 вiд 01.07.14р. сума договору 2 706,36 грн.; - послуги по гальванопокриття дет. договiр №35 вiд 03.04.13р. сума договору 14 788,96 грн.; - послуги по ремонту iнвалiдної технiки договiр №7 вiд 18.02.13р. сума договору 22 971,26 грн.; - послуги термообр., дробеструйк. договiр №38 вiд 16.04.13р. сума договору 63 283,69 грн.; - ЦЗЛ (послуги лабораторiї)договiр №47 вiд 20.05.13р. сума договору 116 877,06 грн. 2. ДАХК "Артем" - за договором Покупець. - спецтехнiка договiр №46 вiд 16.04.13р. сума договору 728 796,30 грн.; - iнша спецтехнiка договiр №36 вiд 09.04.13р. сума договору 1 064 609,72 грн.; - спецтехнiка договiр №131 вiд 28.11.14р. (40 компл) сума договору 10 590,06 грн.; - переробка спецтехнiки договiр №46 вiд 16.04.13р. сума договору 116 845,68 грн.; - переробка iншої спецтехнiки договiр №36 вiд 09.04.13р. сума договору 785 295,45 грн.; - переробка спецтехнiки договiр №131 вiд 28.11.14 (40 компл) сума договору 19 292,90 грн.; - радiокомплект, матерiал договiр №45 вiд 16.04.13р. сума договору 5 868,32 грн.
 
Основнi засоби, що застосовуються в виробничих процесах товариства, є його власнiстю. Передачi в оренду та будь-якi правочини з основними засобами протягом звiтного перiоду не проводились. Основнi засоби розмiщенi та використовуються за мiсцезнаходженням товариства, їх утримання проводиться за рахунок господарської дiяльностi товариства. Основнi засоби за первiсною вартiстю: будiвлi 1050300,96 грн.; вантажопiд. обладнання 46063,96грн.; зварювальне обладнання 555662,11 грн.; засоби звязку 24717,70 грн, господарче обладнання 62490,14 грн.; компьютерне обладнання 288090,84 грн.; металообробне обладнання 1544665,85 грн.; швейне обладнання 11016,21 грн.; транспортне обладнання 614802,18 грн.; вентиляцiйне i кондиц. обладнання 280929,66 грн.; меблi 77653,49 грн.Орендованi основнi засоби (будiвля) 1183756,77 грн. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв вiдсутнi, тому що шкiдливих викидiв немає i виробництво в цiлому екологiчно не шкiдливе. Планiв на капiтальне будiвництво, розширення та удосконалення основних засобiв у товариства немає.
 
На дiяльнiсть товариства суттєво впливає знос основних фондiв, заборгованiсть юридичних осiб.
 
В звiтному перiодi було спачено штрафнi санкцiї за порушення граничного строку сплати на 2 календарних днi за перiод 2013 року в розмiрi 10% 24948,37 грн.
 
Робочого капiталу достатньо для фiнансування поточних потреб товариства.
 
Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
 
Розширення номенклатури товарiв для iнвалiдiв, а саме виробництво туалетних стiльцiв, iнвалiдних колясок за iндивiдуальними параметрами. Iстотний фактор - полiтичний, а саме змiна порядку забезпечення окремих категорiй населення засобами реабiлiтацiї може вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому.
 
Товариством протягом останнiх рокiв проводяться дослiдження та розробки по вдосконаленню виробництва та покращенню якостi продукцiї, що виробляється.
 
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента - вiдсутнi.
 
Емiтент повнiстю розкрив iнформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi товариства.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2145 1493 510 485 2655 1978
будівлі та споруди 655 609 510 485 1165 1094
машини та обладнання 907 600 0 0 907 600
транспортні засоби 317 231 0 0 317 231
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 266 53 0 0 266 53
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2145 1493 510 485 2655 1978
Опис Термiн корисного використання основних засобiв в середньому складає: 1. Будiвлi - 99 рокiв; 2. Транспортнi засоби - 8 рокiв; 3. Машини та обладнання - 18 рокiв; 4. Iншi основнi засоби - 6 рокiв. Середня ступiнь зносу основних засобiв по пiдприємству складає 73%. Облiк основних засобiв за звiтний перiод здiйснювався у вiдповiдностi до чинного законодавства та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку (П(с)БО) 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку вважається окремий об'єкт основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв. Залишкова вартiсть основних засобiв товариства станом на 31.12.2015 р. дорiвнює 1493 тис. грн. (первiсна вартiсть - 5564 тис. грн., знос основних засобiв - 4071 тис. грн.). В бухгалтерському облiку основнi засоби класифiкованi у групи передбаченi П(С)БО 7: будiвлi та споруди; машини та обладнання; транспортнi засоби; iнструменти, прилади та iнвентар; iншi основнi засоби; iншi необоротнi матерiальнi активи (бiблiотечний фонд, малоцiннi необоротнi активи). Нарахування амортизацiї основних засобiв товариством проводиться за прямолiнiйним методом, iншi необоротнi матерiальнi активи - 50%-50%. Протягом звiтного року було накопичено амортизацiї на 773 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення вiд первiсної вартостi складає: - будiвлi та спорудi -42%; - машини та обладнання - 81,6%; - транспортнi засоби - 62,4%; - iншi - 91,5%. У 2015 роцi надiйшло за рiк та введено в дiю основних засобiв на суму 66 тис. грн. по групi "Машини та обладнання". У 2015 роцi вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю на суму 392 тис. грн: - по групi "Машини та обладнання" на суму 11 тис. грн,; - по групi "Iншi" на суму 381тис. грн. Обмежень на використання основних засобiв немає, у податковiй заставi основнi засоби не знаходяться.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 43461 37437
Статутний капітал (тис. грн.) 439 439
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 439 439
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (43461.000 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (439.000 тис.грн.), що вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 939 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 2384 X X
Усього зобов'язань X 3323 X X
Опис: д/н

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
16.04.2015 16.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторсько - консалтингова група "ЕКСПЕРТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32346015
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02094 вул. Червоногвардiйська, 5, офiс 202
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3187 18.04.2003
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД"АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" станом на 31.12.2015 р. Реєстрацiйний №11 05 квiтня 2016 року м. Київ 1 Адресат Керiвництво ПАТ "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ "; Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. 2 Вступний параграф 2.1 Основнi вiдомостi про емiтента Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ " Код ЄДРПОУ 22860631 Мiсцезнаходження Україна, м.Київ 04050 вул. Мельникова 2/10 Дата державної реєстрацiї 03 серпня 1994 року Короткий опис основної дiяльностi Виробництво велосипедiв, дитячих та iнвалiдних колясок, виробництво iншої продукцiї Зареєстрований капiтал 438 793 гривнi Голова Правлiння Компанiї Устян Альберт Алiошович Головний бухгалтер Троненко Людмила Олександрiвна Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв 118 2.2 Опис аудиторської перевiрки та важливих аспектiв облiкової полiтики Перевiрка проведена вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, рiк видання 2014, затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 29.12.2015р. №320/1 (надалi - МСА), а саме: 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", 710 "Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть", 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", iнших мiжнародних стандартiв та практики аудиту в Українi. У своїй роботi аудитори використовували принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки, на думку аудитора мали влив тiльки суттєвi викривлення. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" основнi принципи, методи i процедури, що використовувалися Товариством для ведення бухгалтерського облiку та формування фiнансової звiтностi, визначенi в Наказi про облiкову полiтику № 1 вiд 12.01.2015 року. Принципи облiкової полiтики Товариства застосовувались при веденнi бухгалтерського облiку та не змiнювались протягом 2015 року. Товариство складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства станом на кiнець останнього дня звiтного року. Складання i подання фiнансової звiтностi користувачам здiйснювалося своєчасно. Для проведення аудиту була використана наступна документацiя: o Установчi документи; o Iнформацiя про емiсiю цiнних паперiв; o Господарчi угоди Товариства; o Журнали, вiдомостi та книги бухгалтерського облiку; o Первиннi бухгалтерськi документи. 2.3 Опис перевiреної фiнансової iнформацiї Аудиторами проводилась вибiркова перевiрка доданих до цього висновку фiнансових звiтiв Товариства, складених вiдповiдно до МСФО, що включають: a) звiт про фiнансовий стан на дату балансу 31 грудня 2015 року; b) Звiт про сукупнi доходи за 2015 рiк; c) Звiт про змiни у власному капiталi за 2015 рiк; d) Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк; e) Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик, та iншi пояснювальнi примiтки за 2015 рiк. 2.4 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання фiнансових звiтiв несе управлiнський персонал Товариства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання систем облiку i внутрiшнього контролю, якi забезпечують пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв, вiдсутнiсть в них суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок для вiдповiдних обставин. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв i зобов'язань на звiтну дату, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного року. 2.5 Вiдповiдальнiсть аудитора Аудитор вiдповiдає за висловлення думки щодо перевiрених фiнансових звiтiв на основi результатiв проведеної ним аудиторської перевiрки. МСА вимагають вiд Аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Процес аудиту передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Оцiнюючи ризики, аудитор розглядає тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються складання Товариством фiнансової звiтностi для розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Також аудит включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi з МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". 3 Висновок Аудитора щодо фiнансової звiтностi 3.1 Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки У результатi проведеного аудиту встановлено, що iснували обмеження обсягу аудиту. Аудитор не мав можливостi виконати такi необхiднi аудиторськi процедури як спостереження за iнвентаризацiєю основних засобiв, товарно-матерiальних запасiв, дебiторської та кредиторської заборгованостi на дату складання фiнансової звiтностi пiдприємством. Цi роботи проведено без участi незалежного аудитора, оскiльки дата проведення iнвентаризацiї передувала датi проведення аудиту. Пiд час перевiрки аудиторами були вивченi, проаналiзованi та зiставленi документи, якi пiдтверджують право власностi на основнi засоби та малоцiннi активи. Крiм того, аудитори висловлюють свою незгоду щодо не визначення Товариством лiквiдацiйної вартостi для об'єктiв основних засобiв. На нашу думку, наявнiсть значної кiлькостi основних засобiв з нульовою вартiстю i не тестування вартостi значної кiлькостi об'єктiв на зменшення корисностi не дає користувачам фiнансової iнформацiї повне уявлення про справедливу вартiсть основних засобiв. Вищезгадане протирiчить МСФЗ №16 пункт 30. З iншого боку, на пiдставi отриманих аудиторських доказiв для обгрунтування думки, ми дiйшли висновку, що наявнi обмеження та незгода не є суттєвими i не є всеохоплюючими для фiнансових звiтiв Товариства. 3.2 Висловлення думки Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ПАТ "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" за 2015 рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, складених згiдно з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, i якi є концептуальною основою цих звiтiв. У нашому висновку, датованому 05 квiтня 2016 року, ми висловили умовно-позитивну думку, що за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у попередньому параграфi, фiнансовi звiти справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображають фiнансовий стан та результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" за перiод з 01 сiчня 2015 року по 31 грудня 2015 року згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства. 4. Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги 4.1 Думка аудитора про вiдповiднiсть чистих активiв вимогам законодавства Розрахунок чистих активiв Товариства здiйснено у вiдповiдностi до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних пiдприємств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №485 вiд 17 листопада 2004 року Нормативне значення показника бiльше 0 (у тисячах гривень). Показує суму активiв Товариства за вирахуванням його зобов'язань. Розрахунок За 2015 рiк активи 46 382 - зобов'язання 3 323 - (за вирахуванням неоплаченого або вилученого капiталу) = 43 059 тисяч гривень. Думка аудитора Чистi активи Товариства в сумi 43 059 тисяч гривень значно перевищують суму статутного капiталу 439 тисяч гривень, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. 4.2 Iнформацiя про суттєвi невiдповiдностi Аудитор ознайомився з iншою iнформацiєю, що надається, з метою виявлення суттєвих суперечностей з перевiреними фiнансовими звiтами, як того вимагає МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". Аудитор засвiдчує, що суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю не має. 4.3 Виконання значних правочинiв Товариство у 2015 роцi не здiйснювало правочинiв на суму, що дорiвнює 10% i бiльше вiд його вартостi активiв. Правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть осiб iдентифiкованих вiдповiдно до статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" здiйснено за перевiряємий перiод не було. 4.4 Стан корпоративного управлiння Товариством на пiдставi статтi 73 Закону України "Про акцiонернi товариства" обрано ревiзора. Вiдповiдно до вимог вказаного закону та Статуту Товариства ревiзором обрано особу, що не є членом наглядової ради, виконавчих та iнших органiв Товариства. Статутом Товариства не передбачено створення органiв внутрiшнього аудиту. 5.5 Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Аудитором оцiненi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, в тому числi на пiдставi МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора за розгляд шахрайства пiд час аудиту фiнансових звiтiв". На думку аудитора, ризики суттєвого та/або навмисного викривлення iнформацiї, яке сталося б внаслiдок шахрайства, не значнi вiдносно впливу на фiнансовi звiти та фiнансовий стан Товариства вцiлому. 5.Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Незалежна аудиторська фiрма ТОВ "Аудиторсько-консалтингова група "ЕКСПЕРТ" (по тексту - Аудитор) дiє на пiдставi свiдоцтва про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №3187, видане згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.04.03р. №122, чинне до 31 сiчня 2018 року. Код ЄДРПОУ - 32346015. Юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 5, оф. 202. Реєстрацiйнi данi: зареєстровано Деснянською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 24.03.03р., № запису 1 066 105 0005 000701, свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А00 №753084. Керiвник: Олексiєнко Дмитро Володимирович. Iнформацiя про аудитора: сертифiкат аудитора серiї "А" №005322, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 27.06.02р. за №111, термiн дiї - до 27.06.17.р. Телефон/факс: (044) 272 5321. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв №57, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, серiя та номер свiдоцтва П 000057, строк дiї до 31.01.2018р. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане Рiшенням Аудиторської палати України №214/1 вiд 29.04.2010р. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: Договiр про проведення аудиту №959 вiд 11.03.2016 року. Дата початку аудиту - 11.03.2016р. Дата закiнчення проведення аудиту - 05.04.2016р. Генеральний директор Д.В.Олексiєнко ТОВ "АКГ "ЕКСПЕРТ" Сертифiкат серiї А №005322 05 квiтня 2016 року

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2014 2 1
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить)


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) В складi наглядової ради комiтети не створювались
Інші (запишіть) д/н


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Член наглядової ради не може одночасно бути членом правлiння або ревiзiйної комiсiї X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Товариство не планує залучати iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" за ЄДРПОУ 22860631
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 30.92
Середня кількість працівників 125
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 04050 м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул. Мельникова, 2/10, т.(044) 483-12-78, 481-90-50
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 44 52 0
первісна вартість 1001 77 128 0
накопичена амортизація 1002 33 76 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 2145 1493 0
первісна вартість 1011 5878 5564 0
знос 1012 3733 4071 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

50

50

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 6600 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 2239 8195 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 11961 5421 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 12340 11022 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 13438 22146 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 37739 38589 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 39978 46784 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 439 439 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 207 207 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 120 120 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 36671 42695 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 37437 43461 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 538 597 0
за розрахунками з бюджетом 1620 222 939 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 39 724 0
за розрахунками зі страхування 1625 293 270 0
за розрахунками з оплати праці 1630 664 681 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 824 836 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 2541 3323 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 39978 46784 0

Примітки
Керівник Устян Альберт Алiошович
Головний бухгалтер Троненко Людмила Олександрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" за ЄДРПОУ 22860631
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 43682 24959
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 25549 ) ( 12654 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

18133

12305
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1126 946
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 5822 ) ( 6802 )
Витрати на збут 2150 ( 1955 ) ( 1150 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2421 ) ( 1550 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

9061

3749
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 756 1228
Інші доходи 2240 12 16
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

9829

4993
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1769 -923
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

8060

4070
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 8060 4070

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 16780 8929
Витрати на оплату праці 2505 8716 8077
Відрахування на соціальні заходи 2510 2970 2847
Амортизація 2515 765 636
Інші операційні витрати 2520 6303 3499
Разом 2550 35534 23988

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1755172 1755172
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1755172 1755172
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 4.5921425 2.3188611
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 4.5921425 2.3188611
Дивіденди на одну просту акцію 2650 1.38 1.16

Примітки
Керівник Устян Альберт Алiошович
Головний бухгалтер Троненко Людмила Олександрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" за ЄДРПОУ 22860631
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

22408

17669
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 4 209
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 24665 9311
Надходження від повернення авансів 3020 25 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 638 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 164 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 10162 )

( 10262 )
Праці 3105 ( 6876 ) ( 6309 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3351 ) ( 3093 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3121 ) ( 2673 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1109 ) ( 974 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 519 ) ( 402 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1493 ) ( 1297 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 6437 ) ( 5445 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 128 ) ( 731 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 710 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 17119 -1324
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 756 1228
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 17 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 117 ) ( 156 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 656 1072
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 6695
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 2004 ) ( 2424 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 7079 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -9083 4271
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 8692 4019
Залишок коштів на початок року 3405 13438 9419
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 16 0
Залишок коштів на кінець року 3415 22146 13438

Примітки
Керівник Устян Альберт Алiошович
Головний бухгалтер Троненко Людмила Олександрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" за ЄДРПОУ 22860631
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" за ЄДРПОУ 22860631
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 439 0 207 120 36671 0 0 37437
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 439 0 207 120 36671 0 0 37437
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 8060 0 0 8060
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -2036 0 0 -2036
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 6024 0 0 6024
Залишок на кінець року 4300 439 0 207 120 42695 0 0 43461

Примітки
Керівник Устян Альберт Алiошович
Головний бухгалтер Троненко Людмила Олександрiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансових звiтiв за рiк,що закiнчився 31 грудня 2015 року 1. Примiтки щодо iнформацiї у звiтi про фiнансовий стан у розрiзi окремих статей на порiвняльнi дати 1.1. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена за принципом оцiнки активiв за iсторичною вартiстю. Фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах гривень. Всi округленi до тисячi гривень крiм випадкiв де вказано iнше. Вся iнформацiя представлена у порiвняннi з попереднiми перiодами. Iнформацiя подається та, що не розкрита у фiнансових звiтах. 1.2. Розкриття iнформацiї за статтями активiв Основнi засоби Будiвлi Машини Транспорт Iнструмент Програми Iнше ВСЬОГО _____________________________________________________________________________ Первiсна на 01.01.2015 1051 3212 610 583 77 422 5955 Надiйшло 66 51 117 Iншi змiни 7 5 12 Вибуло -11 -381 -392 Первiсна на 31.12.2015 1051 3274 615 583 128 41 5692 Знос на 01.01.2015 396 2305 293 522 33 317 3766 Знос при вибуттi -11 -381 -392 Нараховано за рiк 46 380 91 15 43 198 773 Знос на 31.12.2015 442 2674 384 537 76 34 4147 _____________________________________________________________________________________________ ЗАЛИШКОВА ВАРТIСТЬ 609 600 231 46 52 7 1545 Основнi засоби Товариства класифiкованi вiдповiдно до МСБО №16. Тобто, вони не мiстять у своєму складi об'єктiв, щодо яких дiють iншi стандарти. До складу основних засобiв не вiднесено об'єктiв, що утримуються для продажу, бiологiчних активiв, активiв, пов'язаних iз розвiдкою та прав на кориснi копалини, земельних дiлянок, тощо. Попередньо класифiкованi витрати на програмне забезпечення ( у таблицi програми), як нематерiальнi активи класифiкованi тут, як об'єкти основних засобiв i доданi до iнших об'єктiв основних засобiв. Пiдставою для такого рiшення є МСБО №38, а саме пункти 9, 10, 12, 17 i 71. Вказаний стандарт встановлює такi умови визнання нематерiальним активом, зокрема, очiкування майбутнiх економiчних зискiв, iдентифiкацiя об'єкта, тобто, його вiдокремлене iснування. Товариство не може продати придбане програмне забезпечення, Товариство не має права на його розповсюдження. Крiм того, програмне забезпечення не принесе економiчних вигiд Товариству у майбутньому, його дохiд вiд такого придбання не збiльшиться. Пропонуємо у подальшому облiковувати такi витрати разом iз вiдповiдним комп'ютерним обладнанням. Основнi засоби оцiненi за iсторичною собiвартiстю. Переоцiнка основних засобiв, крiм iнших та малоцiнних, не проводилась. Згiдно МСФЗ №16 пункт 30 пiсля визнання активом об'єкт основних засобiв слiд облiковувати за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. В порушення вищезгаданої вимоги Товариство не тестувало вартiсть основних засобiв, крiм iнших та малоцiнних об'єктiв, на зменшення корисностi. Переоцiнку Товариство не здiйснювало нi в 2014, нi в 2013 роцi. Товариство наказом про облiкову полiтику не встановило лiквiдацiйну вартiсть щодо об'єктiв основних засобiв. За приблизними оцiнками аудитора близько 30% об'єктiв основних засобiв мають нульову або близьку до неї залишкову вартiсть. Пропонуємо керiвництву Товариства при проведеннi iнвентаризацiї встановити лiквiдацiйну вартiсть щодо об'єктiв або груп об'єктiв або навiть i щодо всiх основних засобiв (щодо будiвель окремо). А також пiд час iнвентаризацiї провести оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування вiдповiдно до вимоги МСБО №36 пункт 9 та 51 i переоцiнити основнi засоби. Актив не має бути без належної оцiнки. Пiдприємство застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв. Термiн корисного їх використання встановлено для нових об'єктiв, тi об'єкти, якi були зношенi до застосування прямолiнiйного методу амортизацiї залишились без оцiнки. Щодо iнших основних засобiв, для яких встановлено технiчними умовами певна перiодичнiсть циклiв, в яких вони можуть бути задiянi, застосовується метод амортизацiї 50% при вводi, 50% при вибуттi. Товариство у 2015 роцi не проводило операцiй з передачi основних засобiв у фiнансову оренду. Iншi фiнансовi iнвестицiї Вказанi фiнансовi iнвестицiї в сумi 50 тисяч гривень є iнвестицiями в асоцiйоване пiдприємство вiдповiдно до МСФЗ №28. Цi iнвестицiї класифiкованi вiдповiдно вимог МСФЗ, але оцiненi за собiвартiстю, що не вiповiдає МСБО №28 пункти 1 та 37. Такi iнвестицiї мають бути оцiненi за справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть - це сума, за якою можна обмiняти актив або погасити зобов'язання в операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими сторонами на звичайних умовах. На думку аудитора, неможливо виконати вимогу МСФЗ щодо оцiнки, оскiльки вiдсутнiй ринок саме таких фiнансових iнвестицiй. Акцiї, якими володiє Товариство, емiтувала органiзацiя, яка iз року в рiк не отримує прибутку i тому такi iнвестицiї мають бути знецiненi. З iншого боку, Товариство є одним iз основних клiєнтiв цiєї органiзацiї, i може вплинути на рiшення про збiльшення вартостi такої iнвестицiї. Через вказанi причини за вiдсутнiстю джерел iнформацiї щодо до справедливої оцiнки, фiнансовi iнвестицiї вiдображенi за iсторичною (первiсною) вартiстю. Довгострокова дебiторська заборгованiсть Непоточнi дебiтори Товариства за залишковою вартiстю врахованi у звiтi про фiнансовий стан у таких сумах: 2014 2015 ____________________________________________________________________________ Непоточнi дебiтори - 6600 Ця заборгованiсть виникла за надану фiнансову безвiдсоткову допомогу ДАХК "АРТЕМ", яка є власником контрольного пакету акцiй Товариства. Вказана вартiсть непоточних дебiторiв повинна бути знецiнена, оскiльки є пiдстави для сумнiву, що погашення вiдбудеться у повнiй сумi. З iншого боку, величина такого знецiнення не є суттєвою за нашими оцiнками. Запаси Запаси Товариства за залишковою вартiстю врахованi у звiтi про фiнансовий стан у таких сумах: 2014 2015 ____________________________________________________________________________ запаси - 11961 5421 За вимогами МСБО №2 до цiєї нової статтi балансу шляхом перекласифiкацiї включена вартiсть активiв, що рахувалися у статях балансу "Виробничi запаси", "Незавершене виробництво", "Готова продукцiя", "Товари". Представленi запаси є запасами, якi перебувають у формi основних чи допомiжних для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг. Бухгалтерiя Товариства облiковує запаси за iсторичною собiвартiстю. Згiдно пункту 9 МСБО №2 запаси оцiнюються за меншою з таких двох величин, - собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - попередньо оцiнена цiна продажу у звичайному ходi бiзнесу мiнус попередньо оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для здiйснення продажу. Пропонуємо Товариству раз у п'ять рокiв передивлятись облiкову вартiсть запасiв по визначеним группам, роздiленим за функцiональним призначенням чи iншим шляхом на предмет визначення чистої вартостi реалiзацiї i порiвняння її iз вартiстю балансовою. Грошовi кошти та їх еквiваленти Нижче представлена iнформацiя про залишки грошових коштiв на банкiвських рахунках у нацiональнiй валютi, у iноземнiй валютi та у касi Товариства: 2014 2015 ____________________________________________________________________________ Грошовi кошти 13438 22146 В статтi балансу "Грошовi кошти та їх еквiваленти" Товариства вказується залишок грошових коштiв на поточному банкiвському рахунку Товариства. Товариство не має суттєвих обмежень щодо розпорядження коштами на своїх банкiвських рахунках. Поточна дебiторська заборгованiсть Задля наближення до МСФЗ порядку розкриття цiєї статтi згiдно до МСФЗ №39 до цiєї нової статтi балансу шляхом перекласифiкацiї включена вартiсть активiв, що рахувалися у статях балансу: "Векселi одержанi", "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою вартiстю", "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом", "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами", "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв", "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв", "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" та "Iншi оборотнi активи". 2014 2015 ____________________________________________________________________________ Поточнi дебiтори - 11773 10620 Товарна дебiторська заборгованiсть вiдображена у складi поточної дебiторської заборгованостi, зменшеною на суму резерву сумнiвної заборгованостi, який вираховано методом аналiзу за строками непогашення. Резерв сумнiвних боргiв розрахований в розмiрi 5% вiд вартостi заборгованостi, термiн непогашення якої бiльше року в сумi 402 тисячi гривень. Основним дебiтором Товариства є державна акцiонерна холдингова компанiя "АРТЕМ", яка володiє контрольним пакетом акцiй Товариства. 1.3. Розкриття iнформацiї за статтями зобов'язань Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Вартiсть кредиторської заборгованостi Товариства за товари, роботи, послуги станом на вiдповiднi дати представлена нижче: 2014 2015 ____________________________________________________________________________ Поточнi кредитори - 538 597 При оцiнцi вказаної заборгованостi аудиторами була перевiрена iнформацiя про можливi умовнi зобов'язання, якi можуть вплинути на фiнансової звiти Товариства. Умовних зобов'язань, крiм забезпечень, не нараховано. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом Заборгованiсть перед бюджетом станом на вiдповiднi дати представлена нижче: 2014 2015 ____________________________________________________________________________ З податку на прибуток - 39 724 З податку на додану вартiсть 90 116 З податку на доходи фiзичних осiб 85 90 З вiйськового збору 8 9 Р А З О М 222 939 Простроченої заборгованостi станом на 31 грудня 2015 року перед бюджетом Товариство не має. Термiн погашення вказаної заборгованостi мiсяць пiсля дати балансу. Поточнi зобов'язання за розрахунками з персоналом та фондами соцiального страхування Поточнi зобов'язання Товариства за цими розрахунками станом на вiдповiднi дати представленi нижче: 2014 2015 ____________________________________________________________________________ Поточнi зобов'язання по ЄСВ 293 215 Поточнi зобов'язання перед персоналом 664 433 Простроченої заборгованостi станом на 31 грудня 2015 року перед персоналом та зi страхування Товариство не має. Термiн погашення вказаної заборгованостi мiсяць пiсля дати балансу. Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками станом на вiдповiднi дати представленi нижче: 2014 2015 ____________________________________________________________________________ Поточнi кредитори - 824 836 Поточнi забезпечення майбутнiх виплат i платежiв Забезпечення наступних витрат на вiдпустки працiвникам створенi вiдповiдно до пунктiв 10, 14 МСБО №37. Забезпечення наступних витрат на вiдпустки працiвникам не є довгостроковими i тому станом на 31 грудня 2015 року вiдображенi у статтi звiту про фiнансовий стан (балансу), якi є поточними, а саме "Поточнi забезпечення". Нижче наведена iнформацiя станом на вiдповiднi дати про нарахування забезпечень: 2014 2015 ____________________________________________________________________________ Поточнi забезпечення на вiдпустки 225 303 Поточнi забезпечення на гарантiйний ремонт 45 - Вказана iнформацiя вiдображає орiєнтовну, але достовiрну суму витрат Товариства на виплати персоналу за вiдпустки та iншi забезпечення, якi з високою вiрогiднiстю будуть сплаченi на протязi 365 дiб вiд дати фiнансових звiтiв. 1.4. Розкриття iнформацiї за статтями власного капiталу Нерозподiлений прибуток Нерозподiлений прибуток станом на вiдповiднi дати представлено нижче: 2014 2015 ____________________________________________________________________________ Нерозподiлений прибуток 36267 42500 ____________________________________________________________________________ Змiни нерозподiленого прибутку сталися через отримання прибутку, нарахування дивiдендiв, коригувань у нарахуваннi резерву сумнiвних боргiв, коригуваннi капiталу у дооцiнках та вiдповiдних коригувань попереднiх перiодiв. Зареєстрований капiтал у гривнях ____________________________________________________________________________ Розмiр зареєстрованого капiталу 438 793 Оцiнка майна внесеного за акцiї та додаткова емiсiя 438 793 Акцiї дозволенi до випуску 1 755 172 Простi iменнi акцiї повнiстю сплаченi 1 755 172 Номiнальна вартiсть однiї кожної акцiї 0,25 Змiни у кiлькостi акцiй протягом року - Привiлейованi акцiї - Резервний капiтал У статтi "Резервний капiтал" наводиться сума резервiв, створених вiдповiдно до чинного законодавства або установчих документiв за рахунок нерозподiленого прибутку пiдприємства. На 31 грудня 2015 року резервний капiтал Товариства становить 120 тисяч гривень. Резервний капiтал створено за рахунок розподiлу прибутку згiдно Статуту. 1.4. Розкриття iнформацiї за показниками дiяльностi у динамiцi 2013 2014 2015 ____________________________________________________________________________ Загальна лiквiднiсть 20,6 14,6 11,5 Швидка лiквiднiсть 16,8 9,9 9,9 Абсолютна лiквiднiсть 5,6 5,3 6,7 Платоспроможнiсть 0,96 0,93 0,93 Маневренiсть власного капiталу 0,93 0,94 0,81 " Перший коефiцiєнт дорiвнює вiдношенню усiх поточних активiв до усiх поточних зобов'язань. Оптимальне значення бiльше одиницi. У Товариства набагато разiв бiльше джерел погашення боргiв нiж самих боргiв; " Другий коефiцiєнт дорiвнює вiдношенню усiх поточних активiв без врахування запасiв до усiх поточних зобов'язань. Оптимальне значення 0,6-0,8. У Товариства в декiлька разiв бiльше джерел погашення боргiв нiж самих боргiв, навiть якщо не враховувати можливiсть погашення таких боргiв за рахунок продажу запасiв; " Третiй коефiцiєнт дорiвнює вiдношенню коштiв на банкiвських рахунках до всiєї вартостi поточних боргiв. Оптимальне значення бiльше нiж 0. У Товариство має можливiсть погасити всi свої зобов'язання причому негайно, тiльки за рахунок коштiв, що у наявностi на банкiвських рахунках; " Четвертий коефiцiєнт дорiвнює вiдношенню власного капiталу до всiєї валюти балансу. Оптимальне значення бiльше нiж 0,5. Це вказує на високу долю власного (вкладеного) капiталу у вiдношеннi до долi накопичених зобов'язань; " П'ятий коефiцiєнт дорiвнює спiввiдношенню перевищення поточних активiв над поточними боргами у сумi власного капiталу. Оптимальне значення бiльше нiж 0. Вказує на позитивне використання власного капiталу у минулому для забезпечення виробництва оборотними коштами; " Всi представленi коефiцiєнти вказують на стiйке фiнансове становище Товариства. Керiвник Устян А. А. Головний бухгалтер Троненко Л. О. Генеральний директор Олексiєнко Д.В. ТОВ "АКГ "ЕКСПЕРТ" Сертифiкат серiї А №005322

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток