Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння       Устян Альберт Алiошович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 12.03.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Завод "Артемзварювання"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10
4. Код за ЄДРПОУ
22860631
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 483-12-78 (044) 483-12-78
6. Електронна поштова адреса
artemsvarka@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці //artemsvarka.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 07.03.2018 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Перша iнвестицiйна компанiя" 23534282 24.12504 0
Зміст інформації:
Вiд особи, що здiйснює облiк прав власностi на акцiї ПрАТ "Завод "Артемзварювання" 07.03.18р. отримана iнформацiя про змiну власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Перша iнвестицiйна компанiя" (код за ЄДРПОУ 23534282), мiсцезнаходження м. Київ, вул. Стельмаха, 10-А - розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн – 24,12504%, пiсля змiн – 0%; в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн – 24,20947%, пiсля змiн – 0%.
2 07.03.2018 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гольф енд кантрi клаб" 35212390 0 24.12504
Зміст інформації:
Вiд особи, що здiйснює облiк прав власностi на акцiї ПрАТ "Завод "Артемзварювання" 07.03.18р. отримана iнформацiя про змiну власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гольф енд кантрi клаб" (код за ЄДРПОУ 35212390), мiсцезнаходження Київська обл., Макарiвський р-н., с. Гавроншина, Гривньовське шосе, 1 - розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн – 0%, пiсля змiн – 24,12504%; в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн – 0 %, пiсля змiн – 24,20947%.