Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Устян Альберт Алiошович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.05.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Артемзварювання"

2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10

4. Код за ЄДРПОУ

22860631

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 483-12-78 (044) 483-12-78

6. Електронна поштова адреса

artemsvarka@artem.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 18.05.2017 1123404.88 26.06.2017 - 20.10.2017 через депозитарну систему
Зміст інформації:
Рiшення про виплату дивiдендiв прийнято загальними зборами 21.04.17р. Розмiр дивiдендiв - 1123404,88 грн. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 06.06.2017р. Строк виплати дивiдендiв – з 26.06.2017р. по 20.10.2017р. Дивiденди виплачуються через депозитарну систему України.