Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Устян Альберт Алiошович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Артемзварювання"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04050, м. Київ,, вул. Мельникова, 2/10
4. Код за ЄДРПОУ
22860631
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)483-12-78 (044)239-90-76
6. Електронна поштова адреса
artemsvarka@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Бюлетень "Цiннi папери "України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.artemsvarka.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.04.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" д/н 14307699
д/н
51
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.17р. достроково припиненi повноваження члена наглядової ради, який перебував на посадi 1 рiк, Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем", код ЄДРПОУ 14307699, розмiр пакету акцiй - 51,00%. Рiшення загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб.
21.04.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна д/н д/н
д/н
0.00005
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.17р. достроково припиненi повноваження члена наглядової ради, яка перебувала на посадi 1 рiк, Грищенко Марини Анатолiївни, розмiр пакету акцiй - 0,00005%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. Рiшення загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб.
21.04.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Смаль Станiслав Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.17р. достроково припиненi повноваження члена наглядової ради, який перебував на посадi 1 рiк, Смаля Станiслава Миколайовича, пакетом акцiй не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. Рiшення загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб.
21.04.2017 обрано Член наглядової ради Карпенко Антон Миколайович д/н 14307699
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.17р. обраний термiном на 3 роки член наглядової ради Карпенко Антон Миколайович - представник акцiонера Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем" (код ЄДРПОУ 14307699, розмiр пакету акцiй - 51,00%), пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ПАТ "Геркулес" - головний iнженер, ДАХК "Артем" - заступник директора департаменту, т.в.о. президента Компанiї-голови правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. Рiшення загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб.
21.04.2017 обрано Член наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.17р. обрана термiном на 3 роки член наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна, акцiонер, розмiр пакету акцiй - 0,00005%, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - ДАХК "Артем", вiце-президент. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. Рiшення загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб.
21.04.2017 обрано Член наглядової ради Смаль Станiслав Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.17р. обраний термiном на 3 роки член наглядової ради Смаль Станiслав Миколайович - представник акцiонера Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем" (код ЄДРПОУ 14307699, розмiр пакету акцiй - 51,00%), пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ДАХК "Артем" - президент Компанiї-голова правлiння, почесний президент. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. Рiшення загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб.
21.04.2017 обрано Член наглядової ради Пєчкуров Денис Васильович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.17р. обраний термiном на 3 роки член наглядової ради Пєчкуров Денис Васильович, незалежний директор, пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ДАХК "Артем", заступник технiчного директора, заступник директора департаменту. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. Рiшення загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб.
21.04.2017 обрано Член наглядової ради Коржук Олександр Юрiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.17р. обраний термiном на 3 роки член наглядової ради Коржук Олександр Юрiйович, незалежний директор, пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ПАТ "Завод "Артемзварювання", головний механiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. Рiшення загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб.
21.04.2017 обрано Член ревiзiйної комiсiї Булах Любов Юрiївна д/н д/н
д/н
0.17434
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.17р., в зв'язку з закiнченням строку повноважень переобрана термiном на 5 рокiв член ревiзiйної комiсiї, яка перебувала на посадi 5 рокiв Булах Любов Юрiївна, розмiр пакету акцiй 0,17434 %, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - ПАТ "Завод "Артемзварювання", бухгалтер. Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
21.04.2017 обрано Член ревiзiйної комiсiї Бойко Надiя Олексiївна д/н д/н
д/н
0.17434
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.17р., в зв'язку з закiнченням строку повноважень переобрана термiном на 5 рокiв член ревiзiйної комiсiї, яка перебувала на посадi 5 рокiв Бойко Надiя Олексiївна, розмiр пакету акцiй 0,17434%, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - ПАТ "Завод "Артемзварювання", контролер складально-монтажних робiт. Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
21.04.2017 обрано Член ревiзiйної комiсiї Шут Iрина Борисiвна д/н д/н
д/н
0.17434
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.17р., в зв'язку з закiнченням строку повноважень переобрана термiном на 5 рокiв член ревiзiйної комiсiї, яка перебував на посадi 5 рокiв Шут Iрина Борисiвна, розмiр пакету акцiй 0,17434 %, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - ПАТ "Завод "Артемзварювання", диспетчер. Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.