Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Устян Альберт Алiошович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 16.06.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Завод "Артемзварювання"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10

4. Код за ЄДРПОУ

22860631

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 483-12-78 (044) 483-12-78

6. Електронна поштова адреса

artemsvarka@artem.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці //artemsvarka.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 15.06.2017 Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Артемзварювання" Приватне акцiонерне товариство "Завод "Артемзварювання"
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв вiд 21.04.17р. прийнято рiшення про змiну типу товариства з публiчного на приватне. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 15.06.2017р. Повне найменування товариства до змiни – Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Артемзварювання". Повне найменування товариства пiсля змiни - Приватне акцiонерне товариство "Завод "Артемзварювання".