Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Устян Альберт Алiошович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
22860631
4. Місцезнаходження
04050, м.Київ, вул. Мельникова, 2/10
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 483-12-78, 481-90-50 (044) 483-12-78, 481-90-50
6. Електронна поштова адреса
artemsvarka@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці //artemsvarka.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Примітки:
Iнформацiя щодо одержаних лiцензiй вiдсутня, тому що емiтент не одержував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, тому що в емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. Iнформацiя про облiгацiї вiдсутня, тому що емiтент не випускав облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня, тому що емiтент не випускав iншi цiннi папери. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, тому що емiтент не випускав похiднi цiннi папери. Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартостi реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iнформацiя, зазначена в пунктах 9-15, не надається, тому що емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, тому що емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АО1№795046
3. Дата проведення державної реєстрації 03.08.1994
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 438793
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 51
8. Середня кількість працівників (осіб) 109
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 30.92 ВИРОБНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДIВ, ДИТЯЧИХ ТА IНВАЛIДНИХ КОЛЯСОК,
10. Органи управління підприємства Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада. Правлiння. Ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті фiлiя АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку 380333
3) поточний рахунок 26002014061193
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті ПАТ "УКРСОЦБАНК"
5) МФО банку 300023
6) поточний рахунок 26000000022795

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Артем-Банк"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 26253023
4. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Артема, 103
5. Опис ПАТ "Завод "Артемзварювання" придбав акцiї ПАТ "Артем-Банк" на суму 50 000 грн., в результатi чого володiє акцiями в розмiрi 0,0058% статутного капiталу. Протягом звiтного кварталу емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Голова наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем"
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 14307699
4. Рік народження 0
5. Освіта
6. Стаж роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8. Опис Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Голова наглядової ради є акцiонером товариства.
1. Посада Член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Грищенко Марина Анатолiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 1968
5. Освіта Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi, iнженер-економiст .
6. Стаж роботи (років) 29
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Вiце-президент з питань економiки та управлiння ДАХК "Артем".
8. Опис Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згаду на розкриття паспортних даних. Член наглядової ради є акцiонером товариства.
1. Посада Член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Смаль Станiслав Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 1948
5. Освіта Вища, Харкiвський авiацiйний iнститут, iнженер-механiк
6. Стаж роботи (років) 50
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Почесний президент ДАХК "Артем".
8. Опис Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згаду на розкриття паспортних даних. Член наглядової ради не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
1. Посада Голова правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Устян Альберт Алiошович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 1959
5. Освіта Вища, Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї, iнженер.
6. Стаж роботи (років) 34
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Завод "Артемзварювання", голова правлiння.
8. Опис Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згаду на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Моржов Євгенiй Васильович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 1954
5. Освіта Вища, Московський авiацiйний iнститут, iнженер-механiк.
6. Стаж роботи (років) 39
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Завод "Артемзварювання", головний iнженер.
8. Опис Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згаду на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член правлiння, головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Троненко Людмила Олександрiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 1960
5. Освіта Вища, Київський iнститут народного господарства, економiст.
6. Стаж роботи (років) 39
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Завод "Артемзварювання", головний бухгалтер.
8. Опис Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згаду на розкриття паспортних даних.
1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Булах Любов Юрiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 1960
5. Освіта Середня-спецiальна, Київський торгiвельно-економiчний технiкум, бухгалтер.
6. Стаж роботи (років) 38
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Завод "Артемзварювання", бухгалтер.
8. Опис Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згаду на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бойко Надiя Олексiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 1962
5. Освіта Технiчне училище м. Красилiв в 1978р., спецiальнiсть - токар
6. Стаж роботи (років) 38
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Завод "Артемзварювання", контролер складально-монтажних робiт
8. Опис Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згаду на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шут Iрина Борисiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 1956
5. Освіта Київський вечiрнiй авiацiйний технiкум в 1979р., спецiальнiсть - обробка металiв
6. Стаж роботи (років) 42
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Завод "Артемзварювання", диспетчер
8. Опис Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згаду на розкриття паспортних даних.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕНТАМС АУДИТ"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 40182892
4. Місцезнаходження 04107 м. Київ д/н м.Київ вул. Татарська, буд. 7, офiс 89
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 326/3
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.06.2016
7. Міжміський код та телефон/факс 044-492 25 43 044-492 25 43
8. Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
9. Опис Аудиторська дiяльнiсть
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 04071 м. Київ Подiльський м. Київ вул.Нижнiй Вал, 17/4
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 591-04-04 (044) 591-04-04
8. Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
9. Опис д/н
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Українська страхова компанiя "ГАРАНТ-АВТО"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 16467237
4. Місцезнаходження 03113 м. Київ д/н м. Київ пр-т Перемоги, буд. 57
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №584606
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.07.2011
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 206-88-01/11 (044) 206-88-01/11
8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
9. Опис Страхова дiяльнiсть
1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 14281095
4. Місцезнаходження 01034 д/н м. Київ Шевченкiвський м. Київ пров. Рильський 10
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581214
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011
7. Міжміський код та телефон/факс (044)279-41-58 (044)279-40-77
8. Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
9. Опис д/н
1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 24745673
4. Місцезнаходження 04050 м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Герцена, буд. 10
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ № 569234
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.01.2011
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 206-28-85 (044) 206-28-84
8. Вид діяльності Iншi види страхування
9. Опис Iншi види страхування
1. Найменування Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Фiнекс"
2. Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 32641358
4. Місцезнаходження 03038 м. Київ д/н м. Київ Грiнченка 4
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 617624
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.03.2012
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 599-23-00 (044) 599-23-00
8. Вид діяльності Добровiльне медичне страхування
9. Опис Добровiльне медичне страхування

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.04.2011 156/10/1/11 Територiальне управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй обл. UA4000117725 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 1755172 438793 100
Опис Акцiї товариства включенi до бiржового списку ПрАТ "Українська фондова бiржа" за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. Емiтент не здiйснював додаткову емiсiю акцiй.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 285 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 3319 X X
Усього зобов'язань X 3604 X X
Опис: д/нКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 04 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" за ЄДРПОУ 22860631
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 30.92
Середня кількість працівників 109
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 04050 м.Київ вул. Мельникова, 2/10, т.(044) 483-12-78, 481-90-50
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 30 22 0
первісна вартість 1001 143 143 0
накопичена амортизація 1002 113 121 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 2981 2917 0
первісна вартість 1011 7808 7956 0
знос 1012 4827 5039 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

50

50

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 3061 2989 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 13583 18041 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 6297 7218 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 18182 13867 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 1 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 6 0 0
Усього за розділом II 1195 38069 39126 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 41130 42115 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 439 439 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 207 207 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 120 120 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 38884 37745 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 39650 38511 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 1354 2471 0
за розрахунками з бюджетом 1620 9 285 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 160 0
за розрахунками з оплати праці 1630 45 616 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 72 72 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 1480 3604 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 41130 42115 0

Примітки
Керівник Устян Альберт Алiошович
Головний бухгалтер Троненко Людмила Олександрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 04 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" за ЄДРПОУ 22860631
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1337 669
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 619 ) ( 265 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

718

404
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 60 115
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1627 ) ( 1256 )
Витрати на збут 2150 ( 378 ) ( 252 )
Інші операційні витрати 2180 ( 357 ) ( 197 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 1584 ) ( 1186 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 414 670
Інші доходи 2240 31 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 1139 ) ( 516 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 1139 ) ( 516 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1139 -516

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1206 1400
Витрати на оплату праці 2505 2727 2026
Відрахування на соціальні заходи 2510 578 434
Амортизація 2515 221 144
Інші операційні витрати 2520 894 1022
Разом 2550 5626 5026

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1755172 1755172
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1755172 1755172
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.6489392 -0.2939883
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.6489392 -0.2939883
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Керівник Устян Альберт Алiошович
Головний бухгалтер Троненко Людмила Олександрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 04 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" за ЄДРПОУ 22860631
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

228

587
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 62 35
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 118 190
Надходження від повернення авансів 3020 2 2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 12 68
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 4 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 42 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 911 )

( 1403 )
Праці 3105 ( 1550 ) ( 1581 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 415 ) ( 527 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 444 ) ( 1279 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 725 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 53 ) ( 144 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 391 ) ( 410 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1585 ) ( 7459 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 2 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 105 ) ( 103 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -4544 -11470
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 670
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 151 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 73 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -151 597
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 417 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 40 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 377 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -4318 -10873
Залишок коштів на початок року 3405 18182 22146
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 3 2
Залишок коштів на кінець року 3415 13867 11275

Примітки
Керівник Устян Альберт Алiошович
Головний бухгалтер Троненко Людмила Олександрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 04 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" за ЄДРПОУ 22860631
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 04 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" за ЄДРПОУ 22860631
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 439 0 207 120 38884 0 0 39650
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 439 0 207 120 38884 0 0 39650
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -1139 0 0 -1139
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -1139 0 0 -1139
Залишок на кінець року 4300 439 0 207 120 37745 0 0 38511

Примітки
Керівник Устян Альберт Алiошович
Головний бухгалтер Троненко Людмила Олександрiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 Р0КУ
1.Загальна iнформацiя про пiдприємство:
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ »
Код ЄДРПОУ 22860631
Мiсцезнаходження Україна, м.Київ 04050 вул. Мельникова 2/10
сайт artemsvarka.com.ua
Ел. адреса artsv@ ukr.net
Дата державної реєстрацiї 03 серпня 1994 року
Короткий опис основної дiяльностi Виробництво велосипедiв, дитячих та iнвалiдних колясок, виробництво iншої продукцiї
Зареєстрований капiтал 438 793 гривнi
Голова Правлiння Устян Альберт Алiошович
Головний бухгалтер Троненко Людмила Олександрiвна
Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв 110
Перелiк учасникiв, якi є власниками 5% i бiльше часток
Данi про структуру власного капiталу, з урахуванням даних на початок перiоду, якi вiдображенi в регiстрах облiку спiвставленнi з даними вiдображеними в балансi та звiтi про фiнансовi результати.
Розмiр Статутного капiталу Товариства повнiстю вiдповiдає установчим документам Товариства.
Найменування учасника Кiлькiсть акцiй (штук) Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) Вартiсть

ДАХК "Артем" 895138 51 223784,5
ТОВ "Перша iнвестицiйна компанiя" 423436 24.125 105859
фiзичнi особи* 436598 24,875 109149,5

1755172 100 439793

2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi
2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою рiчної фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2016 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не мають протирiч вимогам МСФЗ.
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена за принципом оцiнки активiв за iсторичною вартiстю. Фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах гривень. Всi округленi до тисячi гривень крiм випадкiв де вказано iнше.
2.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi
В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», який набуває чинностi 01.01.2018 року.
Зважаючи на те, що застосування вищезазначених МСФЗ ранiше дати набрання чинностi є добровiльним та дозволено за рiшенням суб’єкта господарювання, керiвництвом Товариства прийнято рiшення про застосування МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» за перiод, що закiнчується 31.12.2016 року, оскiльки МСФЗ 9 впроваджує новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв та зобов’язань, тому положення цього стандарту суттєво впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.
За рiшенням керiвництва Товариства МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями», який набуває чинностi 01.01.2018 року за перiод, що закiнчується 31.12.2016 року, достроково не застосовується.
2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником Товариства 15 квiтня 2017 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається перiод з 01.01.2017 по 31.03.2017 року
3. Суттєвi положення облiкової полiтики
3.1. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.1.1. Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi .
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi застосування iсторичної собiвартостi.
3.1.2. Основа формування облiкових полiтик
Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних МСФЗ.
3.1.3. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
Товариство не застосовувало змiни в облiкових полiтиках в 2016 роцi
3.1.4. Форма та назви фiнансових звiтiв
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi».
3.1.5. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Згiдно НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв Товариства.
3.2. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв
3.2.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Фiнансовий iнструмент – будь-який контракт, результатом якого є створення фiнансового активу одного суб’єкта господарювання i фiнансового зобов’язання або iнструменту власного капiталу iншого суб’єкта господарювання, тобто – це контракт, за яким одночасно в одного суб’єкта господарювання виникає фiнансовий актив, а в iншого – фiнансове зобов’язання або iнструмент власного капiталу.
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою операцiї.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв:
•фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку;
•фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань:
•фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
•фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх
за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання
або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики

3.2.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi, коштiв на поточних рахунках у банках, а також з безготiвкових коштiв, розмiщених на депозитному рахунку на строк до трьох мiсяцiв.
Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в нацiональнiй валютi та iноземнiй валютi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi не поточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду
3.2.3. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть – це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб’єкта господарювання.
Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту.
Дебiторська заборгованiсть залежно вiд строку їх погашення на кожну балансову дату подiляється на:
• поточну (строком погашення до 12 мiсяцiв зi звiтної дати, чи строком погашення бiльше 12 мiсяцiв, якщо у товариства є намiри погасити її протягом 12 мiсяцiв);
• довгострокову (строком погашення бiльше 12 мiсяцiв вiд звiтної дати).
Первiсна та подальша оцiнка поточної дебiторської заборгованостi здiйснюється за iсторичною вартiстю.
3.2.4. Зобов’язання. Кредиторська заборгованiсть
Зобов’язання - заборгованiсть Товариства, що виникла в результатi минулих подiй, погашення якої призведе до зменшення ресурсiв Товариства, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди.
Кредиторська заборгованiсть залежно вiд строку її погашення на кожну балансову дату подiляють на:
• поточну (строком погашення до 12 мiсяцiв зi звiтної дати, або строком погашення бiльше 12 мiсяцiв, якщо у Товариства є намiри погасити її протягом 12 мiсяцiв);
• довгострокову (строком погашення бiльше 12 мiсяцiв вiд звiтної дати)
Поточнi зобов’язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов’язань.
Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю погашення

3.2.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю.
До фiнансових активiв, що оцiнюються за вартiстю первiсного визнання, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї, та корпоративнi права.
Вказанi фiнансовi iнвестицiї в сумi 50 тисяч гривень є iнвестицiями в асоцiйоване пiдприємство вiдповiдно до МСФЗ №28.
Цi iнвестицiї класифiкованi вiдповiдно вимог МСФЗ, вiдображенi за iсторичною (первiсною) вартiстю
3.2.6. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю
До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить: депозити у банках; позики виданi; дебiторська заборгованiсть.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
3.2.7. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати
залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно
3.3. Облiковi полiтики щодо основних засобiв
Для основних засобiв вибором облiкової полiтики є облiк за моделлю собiвартостi.
Пiсля визнання активом об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
3.3.1. Визнання та оцiнка основних засобiв
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6 000 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю.

Основнi засоби та нематерiальнi активи Товариства класифiкованi вiдповiдно до МСБО №16, МСБО №38 Тобто, вони не мiстять у своєму складi об’єктiв, щодо яких дiють iншi стандарти. До складу основних засобiв не вiднесено об’єктiв, що утримуються для продажу, бiологiчних активiв, активiв, пов’язаних iз розвiдкою та прав на кориснi копалини, земельних дiлянок, тощо. Основнi засоби оцiненi за iсторичною собiвартiстю. Переоцiнка основних засобiв, крiм iнших та малоцiнних, не проводилась Пiдприємство застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв. Термiн корисного їх використання встановлено для нових об’єктiв, тi об’єкти, якi були зношенi до застосування прямолiнiйного методу амортизацiї залишились без оцiнки.
Щодо iнших основних засобiв, для яких встановлено технiчними умовами певна перiодичнiсть циклiв, в яких вони можуть бути задiянi, застосовується метод амортизацiї 50% при вводi, 50% при вибуттi.
Товариство у 1 кварталi 2017 роцi не проводило операцiй з передачi основних засобiв у фiнансову оренду.
3.3.2. Подальшi витрати.
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати включаються до складу операцiйних витрат товариства. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу
3.3.3. Амортизацiя основних засобiв.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом згiдно iз строками корисної експлуатацiї, зокрема:
- комп’ютерне обладнання – 3 роки;
- меблi та приладдя – 5 рокiв;
- iнструменти та прибори – 4 роки;
- iншi основнi засоби – 4 рокiв;
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.
Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
3.5. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов’язань
3.5.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
3.5.2.Виплати працiвникам
Виплати працiвникам – це всi форми компенсацiї, що їх надає товариство в обмiн на послуги, наданi працiвниками та зобов'язання товариства при звiльненнi.
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам, а саме:
а) зарплата робiтникам та службовцям та внески на соцiальне забезпечення;
б) оплачувана щорiчна вiдпустка та оплачувана вiдпустка у зв’язку з хворобою;
в) участь у прибутку та премiюваннi; та
г) негрошовi пiльги для теперiшнiх працiвникiв : медичне страхування, компенсацiя найманого житла,.
3.5.3. Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство нараховує внески на заробiтну плату працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi нарахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги.
3.6. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi
3.6.1. Доходи та витрати
Дохiд визнається за принципом нарахування, незалежно вiд дати надходження коштiв i оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню на дату балансу.
Дохiд - це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної дiяльностi суб’єкта господарювання.
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки, коли виникає зростання майбутнiх економiчних вигiд, пов’язаних зi збiльшенням активу або зi зменшенням зобов’язання, i його можна достовiрно оцiнити. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов’язань.
Дохiд має оцiнюватися за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. Вiдсотки банкiв за розмiщення коштiв на поточних рахунках Товариства вiдносяться до складу фiнансових доходiв
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли виникає зменшення майбутнiх економiчних вигiд, пов’язаних зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов’язання, якi можна достовiрно оцiнити.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Для прийняття ефективних управлiнських рiшень Товариство веде облiк витрат за їх функцiональним призначенням та видiляє за економiчними елементами.
За економiчними елементами витрати подiляються на матерiальнi витрати, витрати на оплату працi, вiдрахування на соцiальнi заходи, амортизацiя, iншi операцiйнi витрати.
До складу матерiальних витрат вiдносяться витрати, що пов’язанi виключно з використанням товарно-матерiальних цiнностей.
3.6.2 Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй
3.6.3. Умовнi зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
4. Основнi припущення, оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки активiв та зобов'язань за первiсною (номiнальною) вартiстю, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО .
4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Операцiї, що не регламентованi МСФЗ вiдсутнi
4.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,
розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В iнших
випадках оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх
грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та
iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
4.3. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та
б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
4.4. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв.
4.5. Використання ставок дисконтування
Станом на 31.12.2016 середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв строком на 12 мiсяцiв у нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено лiквiдацiйну комiсiю, становила 17,65% рiчних, за портфелем депозитiв у доларах США – 5,82% % рiчних, у євро – 4,88% рiчних.
4.6. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.
5. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах
5.1. Дохiд вiд реалiзацiї
1квартал 2017 1квартал 2016
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1337 669
Iншi операцiйнi доходи 60 115
Всього доходи вiд реалiзацiї 1397 784
5.2. Елементи операцiйних витрат
1квартал 2017 1квартал 2016
Матерiальнi затрати 1206 1400
Витрати на оплату працi 2727 2026
Вiдрахування на соцiальнi заходи 578 424
Амортизацiя 221 144
Iншi операцiйнi витрати 894 1022
Всього 5626 5026
5.3. Iншi доходи, iншi витрати
Iншi доходи 1квартал 2017 1квартал 2016
Операцiйна оренда активiв
Операцiйна курсова рiзниця
Реалiзацiя iнших необоротних активiв
Iншi операцiйнi доходи 60 115
Iншi фiнансовi доходи 414 670
Безоплатно одержанi активи
Iншi доходи 31
Всього 505 786
Iншi витрати
Операцiйна курсова рiзниця
Реалiзацiя iнших необоротних активiв
Штрафи, пенi
Утримання об’єктiв житлового-комунального i соцiально-культурного призначення
Iншi операцiйнi витрати 357 197
Списання необоротних активiв
Всього 357 197
5.4. Витрати на збут
1квартал 2017 1квартал 2016
Витрати на збут 378 252

5.5. Адмiнiстративнi витрати
1квартал 2017 1квартал 2016
Адмiнiстративнi витрати 1627 1256

5.6. Збитки вiд непоточних активiв, утримуванi для продажу.
Станом на 31.03.2017 Товариство не має непоточних активiв, утримуваних для продажу.
5.7. Нематерiальнi активи
Групи нематерiальних активiв Залишок на початок року Надiйшло за кв Переоцiнка
(дооцiнка +, уцiнка -) Нараховано амортизацiї за кв Залишок на кiнець кв
первiсна (переоцiнена) вартiсть накопичена амортизацiя первiсної (переоцi-
неної) вартостi накопиченої амортизацiї первiсна (переоцi-
нена) вартiсть накопичена амортизацiя
Права користування майном
Права на комерцiйнi позначення
Авторське право та сумiжнi з ним права
Iншi нематерiальнi активи 143 113 8 143 121
Разом 143 113 8 143 121
5.8. Основнi засоби
Групи основних засобiв Залишок на початок року Надiйшло за кв Вибуло за кв Нараховано амортизацiї за кв
Залишок на кiнець кв у тому числi
переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцi-
нена) вартiсть знос первiсна (переоцi-
нена) вартiсть знос первiсна (переоцi-
нена) вартiсть знос первiсна (переоцi-
нена) вартiсть знос
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1051 488 13 1051 501
Машини та обладнання 5411 3271 148 184 5559 3455
Транспортнi засоби 615 474 13 615 487
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 676 552 2 676 554
Iншi основнi засоби
Бiблiотечнi фонди
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 55 42 55 42
Разом 7808 4827 148 212 7956 5039

5.9. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31.03.2017 року активи Товариства також складають наступнi цiннi папери:
Назва та код за ЄДРПОУ емiтента Вид ЦП Код ЦП Номiнальна вартiсть одного ЦП грн Загальна номiнальна вартiсть ЦП
грн Кiлькiсть
(шт)
26253023 Акцiя проста iменна UA.4000052716 10 50000 5000
Вказанi фiнансовi iнвестицiї є iнвестицiями в асоцiйоване пiдприємство вiдповiдно до МСФЗ №28.
5.10.Запаси
За вимогами МСБО №2 до цiєї статтi балансу шляхом включена вартiсть активiв, що рахувалися у статях балансу «Виробничi запаси», «Незавершене виробництво», «Готова продукцiя», «Товари».
Запаси Товариства за залишковою вартiстю врахованi у звiтi про фiнансовий стан у таких сумах:

Виробничi запаси 9446
Незавершене виробництво 3141
Готова продукцiя 5302
Товари 152
Всього Запаси Станом 31.03.2017 ст 1100 18041


5.11. Грошi та їх еквiваленти
Грошовi кошти На 31.03.2017 На 01.01.2017
Грошовi кошти у касi 2 1
Грошовi кошти в iноземнiй валютi 208
Поточний рахунок у банку 565 7472
Депозитнi рахунки у банках 13300 10501
В С Ь О Г О 13867 18182
5.12. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками
Дебiторська заборгованiсть являє собою поточну дебiторську заборгованiсть та в т .ч
прострочена дебiторська заборгованiсть.
№ пп Контрагент
(повне найменування пiдприємства) Сума заборгованостi, тис. грн Строк виникнення заборгованостi
Всього в.т.ч. прострочена
Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" 3188 3153 22.05.2013
1279 1279 25.10.2012
1176 20.12.2016
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МАШИНОБУДIВНА ФIРМА "АРТЕМ" 388 388 02.02.2015
1 1 22.06.10
5 5 26.06.12
5 5 21.07.10
63 63 12.10.09
iншi 462 462
Всього за роздiлом I: 7217 4894

5.13 Кредиторська заборгованiсть являє собою поточну заборгованiсть та в т .ч
прострочена заборгованiсть.

Контрагент
(повне найменування пiдприємства) Сума заборгованостi, тис. грн Строк виникнення заборгованостi
Всього в.т.ч. прострочена
Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" 2273 0
iншi 198 19
Всього за роздiлом I строка 1615 балансу: 2471 19
5.14. Статутний капiтал
Станом на 31 березня 2017 року:
Розмiр статутного капiталу 438 793 гривнi (чотириста тридцять вiсiм тисяч сiмсот дев’яносто три гривнi)
Вартiсна оцiнка майна, внесенного як плата за акцiї та оцiнка додаткової емiсiї , iз зазначенням кiлькостi акцiй 438 793 гривнi (чотириста тридцять вiсiм тисяч сiмсот дев’яносто три гривнi)
Кiлькiсть випущених i повнiстю сплачених акцiй 1 755 172 (один мiльйон сiмсот п’ятдесят п’ять тисяч сто сiмдесят двi) простi iменнi акцiї
Кiлькiсть випущених, але не повнiстю сплачених акцiй Не має
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї номiнальною вартiстю 0,25 гривнi кожна
Змiни протягом звiтного перiоду у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу Не було
Накопичену суму дивiдендiв, не сплачених за привiлейованими акцiями Привiлейованих акцiй не має
5.15.Резервний капiтал
У статтi «Резервний капiтал» наводиться сума резервiв, створених вiдповiдно до чинного законодавства або установчих документiв за рахунок нерозподiленого прибутку пiдприємства.
На 31 березня 2017 року резервний капiтал Товариства становить 120 тисяч гривень. Резервний капiтал створено за рахунок розподiлу прибутку згiдно Статуту.
5.16. Гранти та субсидiї
Станом на 31 березня 2017 року грантiв та субсидiй не було
5.17. Фiнансова оренда
Станом на 31 березня 2017 року Товариство не має договорiв фiнансової оренди.


5.18.Нерозподiлений прибуток
Нерозподiлений прибуток станом на вiдповiднi дати представлено нижче:
На 31.03.2017 На 01.01.2017
37745 38884

Змiни нерозподiленого прибутку сталися через отримання збитку на 1139 тис .грн за результатами 1 кварталу 2017 року.
5.19. Пенсiї та пенсiйнi плани.
Товариство не має недержавної пенсiйної програми з визначеними внесками.
6. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов’язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб’єктивних чинникiв та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом’якшення

7.Подiї пiсля Балансу
В перiод мiж датою балансу i датою затвердження фiнансової звiтностi, пiдготовленої для оприлюднення, не вiдбулось суттєвих подiй, якi могли б вплинути на економiчнi рiшення користувачiв.
Голова правлiння _______________ Устян Альберт Алiошович
Головний бухгалтер ________________ Троненко Людмила Олександрiвна

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток