Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Устян Альберт Алiошович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
22860631
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 04050, м.Київ, вул. Мельникова, 2/10
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 483-12-78, 481-90-50 (044) 483-12-78, 481-90-50
6. Електронна поштова адреса
artemsvarka@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці //artemsvarka.com.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Iнформацiя щодо одержаних лiцензiй вiдсутня, тому що емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що в емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, тому що емiтент рейтингової оцiнки не отримував. Iнформацiя про облiгацiї вiдсутня, тому що емiтент не випускав облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня, тому що iншi цiннi папери не випускались. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається в зв'язку з тим, що похiднi цiннi папери емiтентом не випускалися. Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня, тому що протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй не проводився. Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартостi реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, тому що борговi цiннi папери не випускались. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не подається в зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Звiт про корпоративне управлiння вiдсутнiй, тому що емiтент не є фiнансовою установою.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АО1№795046
3. Дата проведення державної реєстрації
03.08.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
438793
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
51
8. Середня кількість працівників (осіб)
110
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
30.92 ВИРОБНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДIВ, ДИТЯЧИХ ТА IНВАЛIДНИХ КОЛЯСОК
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада. Правлiння. Ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя АТ "УКРЕКСIМБАНК"
2) МФО банку
380333
3) поточний рахунок
26002014061193
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "УКРСОЦБАНК"
5) МФО банку
300023
6) поточний рахунок
26000000022795

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Артем-Банк"
2) організаційно-правова форма
230
3) код за ЄДРПОУ
26253023
4) місцезнаходження
04050, м. Київ, вул. Артема, 103
5) опис
ПАТ "Завод "Артемзварювання" придбав акцiї ПАТ "Артем-Банк" на суму 50 000 грн., в результатi чого володiє акцiями в розмiрi 0,0058% статутного капiталу.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мiнiстерство промислової полiтики України 00013942 03035д/н м.Київ вул. Сурiкова, 3 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
14307699
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2016 термiном на 3 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi будь-яку винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 22.03.16р. переобрано члена наглядової ради. Член наглядової ради є акцiонером товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грищенко Марина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi, iнженер-економiст .
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiце-президент з питань економiки та управлiння ДАХК "Артем".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2016 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 22.03.16р. переобрано члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - вiце-президент з питань економiки та управлiння ДАХК "Артем". Загальний стаж роботи 29 рокiв. Обiймає посаду вiце-президента з питань економiки та управлiння ДАХК "Артем" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Член наглядової ради є акцiонером товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Смаль Станiслав Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1948
5) освіта**
Вища, Харкiвський авiацiйний iнститут за спецiальнiстю лiтакобудування, iнженер-механiк.
6) стаж роботи (років)**
50
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК "Артем", почесний президент.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.03.2016 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 22.03.16р. обрано члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 50 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - президент компанiї - Голова Правлiння ДАХК "АРТЕМ", почесний президент ДАХК "Артем". Обiймає посаду почесного президента ДАХК "Артем" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Член наглядової ради не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Устян Альберт Алiошович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища, Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї, iнженер.
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Завод "Артемзварювання", голова правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.09.2016 термiном на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Згiдно рiшення Наглядової ради товариства 22.09.16р. переобрано голову правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. загальний стаж роботи 34 роки. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - голова правлiння ВАТ "Завод "Артемзварювання". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Моржов Євгенiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища, Московський авiацiйний iнститут, iнженер-механiк.
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Завод "Артемзварювання", головний iнженер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.09.2016 термiном на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Згiдно рiшення Наглядової ради товариства 22.09.16р. переобрано члена правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - головний iнженер ВАТ "Завод "Артемзварювання". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Троненко Людмила Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища, Київський iнститут народного господарства, економiст.
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Завод "Артемзварювання", головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.09.2016 термiном на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства, в посадовiй iнструкцiї. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Згiдно рiшення Наглядової ради товариства 22.09.16р. переобрано члена правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - головний бухгалтер ВАТ "Завод "Артемзварювання". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Булах Любов Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Середня-спецiальна, Київський торгiвельно-економiчний технiкум, бухгалтер.
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Завод "Артемзварювання", бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.02.2012 термiном на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - бухгалтер ВАТ "Завод "Артемзварювання". Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бойко Надiя Олексiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Технiчне училище м. Красилiв в 1978р., спецiальнiсть - токар
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Завод "Артемзварювання", контролер складально-монтажних робiт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.02.2012 термiном на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - контролер складально-монтажних робiт ПАТ "Завод "Артемзварювання". Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шут Iрина Борисiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Київський вечiрнiй авiацiйний технiкум в 1979р., спецiальнiсть - обробка металiв
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Завод "Артемзварювання", диспетчер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.02.2012 термiном на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 43 роки. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - диспетчер ПАТ "Завод "Артемзварювання". Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" 14307699 895138 51 895138 0 0 0
Член наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна д/н д/н д/н 1 0.00005697447 1 0 0 0
Член наглядової ради Смаль Станiслав Миколайович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Голова правлiння Устян Альберт Алiошович д/н д/н д/н 29048 1.65499449627 29048 0 0 0
Член правлiння Моржов Євгенiй Васильович д/н д/н д/н 10532 0.60005515129 10532 0 0 0
Член правлiння, головний бухгалтер Троненко Людмила Олександрiвна д/н д/н д/н 12400 0.70648346715 12400 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Булах Любов Юрiївна д/н д/н д/н 3060 0.17434188786 3060 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Бойко Надiя Олексiївна д/н д/н д/н 3060 0.17434188786 3060 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Шут Iрина Борисiвна д/н д/н д/н 3060 0.17434188786 3060 0 0 0
Усього 956299 54.48463170561 956299 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ДАХК "Артем" 14307699 04050 д/н м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул. Мельникова, 2/10 895138 51 895138 0 0 0
ТОВ "Перша iнвестицiйна компанiя" 23534282 03040 м. Київ Голосiївський м.Київ вул. Стельмаха, 10-А 423436 24.125 423436 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 1318574 75.12505896858 1318574 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.03.2016
Кворум зборів** 65.03
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт правлiння. 3. Звiт наглядової ради. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту. 6. Про розподiл прибутку. 7. Про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради. 8. Обрання членiв наглядової ради. 10. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи уповноваженої на пiдписання цих договорiв. 11. Про попереднє схвалення значних правочинiв. Всi питання порядку денного було розглянуто. Звiти товариства затвердженi. Прийнято рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв. Обрано нових членiв наглядової ради та затверджено умови договорiв з ними, обрано особу уповноважену на пiдписання таких договорiв.Попередньо схвалено вчинення значних правочинiв. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 14.06.2016
Кворум зборів** 87.27
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Про змiни в розподiлi прибутку за результатами 2015 р. Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiювала наглядова рада в порядку ч.5 статтi 47 Закону України "Про акцiонернi товариства" згiдно якого подання пропозицiй до перелiку питань проекту порядку денного не передбачено. Всi питання порядку денного було розглянуто: обрано лiчильну комiсiю та прийнято рiшення про змiни в розподiлi прибутку за результатами 2015р.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 6045076.05 0
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 3.444 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0 0 5947334.11 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 22.06.2016
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату 07.09.2016/2864344.36грн
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату 30.06.2016/3082989.75грн
Опис Дивiденди за результатами перiоду, що передував звiтному виплачувались на пiдставi рiшення загальних зборiв 22.03.16р. в повному обсязi. Виплата всiєї суми дивiдендiв здiйснювалась в строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття рiшення через депозитарну систему. Дивiденди нарахованi на акцiї господарського товариства, частка держави в якому становить 100% сплаченi безпосередньо до Державного бюджету. На момент складання рiчної звiтностi рiшення про виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi за результатами звiтного перiоду не приймалось.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 м. Київ Подiльський м. Київ вул.Нижнiй Вал, 17/4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 591-04-04
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14281095
Місцезнаходження 01034 д/н м. Київ Шевченкiвський м. Київ пров. Рильський 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581214
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011
Міжміський код та телефон (044)279-41-58
Факс (044)279-40-77
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 24745673
Місцезнаходження 04050 м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Герцена, буд. 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ № 569234
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.01.2011
Міжміський код та телефон (044) 206-28-85
Факс (044) 206-28-84
Вид діяльності Iншi види страхування
Опис Iншi види страхування

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Фiнекс"
Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32641358
Місцезнаходження 03038 м. Київ д/н м. Київ Грiнченка 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 617624
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.03.2012
Міжміський код та телефон (044) 599-23-00
Факс (044) 599-23-00
Вид діяльності Добровiльне медичне страхування
Опис Добровiльне медичне страхування

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕНТАМС АУДИТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 40182892
Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ Шевченкiвський мiсто Київ вул. Татарська, буд. 7, офiс 89
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 326/3
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.06.2016
Міжміський код та телефон 044-492-25-43
Факс 044-492-25-43
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис д/н

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.04.2011 156/10/1/11 Територiальне управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй обл. UA4000117725 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 1755172 438793 100
Опис Акцiї товариства включенi до бiржового списку ПрАТ "Українська фондова бiржа" за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. Емiтент не здiйснював додаткову емiсiю акцiй.
 

XI. Опис бізнесу

Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод "Артемзварювання" засноване згiдно з Наказом Мiнiстерства промислової полiтики України вiд 16 березня 1999 року №101 шляхом перетворення Державного пiдприємства "Завод "Артемзварювання" у вiдкрите акцiонерне товариство на пiдставi Постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1996 року №1181 "Про створення Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем". Найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод "Артемзварювання" змiнено на Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Артемзварювання" рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод "Артемзварювання" (протокол №1 вiд 17.03.2011р.) у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
 
Вищим органом товариства є загальнi збори акцiонерiв. Керiвництво поточною дiяльнiстю та роботою пiдприємства здiйснює правлiння. Дiяльнiсть правлiння контролює наглядова рада товариства, на чолi з головою наглядової ради. Контроль за фiнансово-господарською дiяльностю забезпечує ревiзiйна комiсiя. До органiзацiйної структури товариства входять вiддiли: бухгалтерiя, виробничий, плановий, технiчний, служба якостi, матерiально-технiчного забезпечення, пiдготовки виробництва, охрони працi, та iншi. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 110 особа, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 10 осiб, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня). Працiвникiв, якi працюють на умовах договорiв ЦПХ (осiб) 10. Фонд оплати працi 10307 тис. грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 1591 тис. грн. Основною метою кадрової полiтики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесiв комплектування, збереження персоналу, його розвитку вiдповiдно до потреб товариства. Цiлi кадрової полiтики товариства: - своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхiдної якостi у необхiднiй чисельностi; - забезпечення умов реалiзацiї прав i обов'язкiв працiвникiв, що передбаченi трудовим законодавством; - рацiональне використання кадрового потенцiалу. Характеристика кадрової полiтики: - аспекти роботи з персоналом: набiр персоналу - при ситуацiї дефiциту робочої сили; - адаптацiя персоналу; - ефективна адаптацiя за рахунок навчання, високої згуртованостi колективу; - перспективнiсть кар'єрного росту у товариствi; - перевага при призначеннi на вищi посади надається працiвникам товариства, проводиться планування кар'єри; - мотивацiя i стимулювання; - значна увага придiляється питанням мотивацiї (задоволення потреби у стабiльностi, безпецi, соцiальному прийняттi); - впровадження iнновацiй; - необхiднiсть спецiально iнiцiювати процес розробки iнновацiй, високе почуття причетностi, вiдповiдальностi за змiни. Кадрова полiтика формується правлiнням товариства, реалiзується кадровою службою в процесi виконання її працiвниками своїх функцiй. Вона знаходить своє вiдображення в Правилах внутрiшнього розпорядку.
 
Емiтент входить до складу Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем" (мiсцезнаходження 04050, м.Київ, вул. Мельникова, 2/10). Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" створена з метою забезпечення серiйного виробництво нових зразкiв товарiв народного споживання, технологiчного обладнання для промисловостi, медичної технiки, тощо. ДАХК "Артем" заснована Мiнiстерством машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї (Мiнмашпром) вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1996 року №1181 шляхом перетворення державного пiдприємства "Київське виробниче об'єднання iменi Артема" у Державну акцiонерну холдингову компанiю "Артем" вiдповiдно до Законiв України "Про приватизацiю державного майна", "Про господарськi товариства" та Положення про холдинговi компанiї, що створюються в процесi корпоратизацiї та приватизацiї. ПАТ "Завод "Артемзварювання" з моменту заснування входить до складу ДАХК "Артем".
 
Емiтент не проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi та не отримував фiнансовий дохiд вiд цiєї дiяльностi.
 
Протягом звiтного перiоду до товариства пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили, а умови не розглядалися.
 
В вiдповiдностi з Законом України " Про бухгалтерский облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999г.№ 996-XIV (дальше закон) i Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (дальше ПБУ) наказом Мiнфiна України "Про затвердження Плану рахункiв бухгалтерського облiку i Iнструкцiї його примiнення вiд 30.09.99г. № 291 i маючи право вибору форм та методiв облiку: Визнання, оцiнка та облiк ОЗ здiйснюється вiдповiдно П(С)БО 7 "основнi засоби", одиницеєю облiку визнається окремий об єкт ОЗ та iнших необоротних матерiальних активiв. Групування ОЗ в аналiтичному облiку проводиться згiдно з вимогами "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй". Для вiдокремлення в складi ОЗ малоцiнних необоротних активiв встановлена вартiсна межа у розмiрi 2500,0 гривень. Амортизацiя ОЗ нараховується згiдно норм i методiв визначених чинним податковим законодавством, а саме прямолiнейним методом. Щодо iнших основних засобiв, для яких встановлено технiчними умовами певна перiодичнiсть циклiв, в яких вони можуть бути задiянi, застосовується метод амортизацiї 50% при вводi, 50% при вибуттi Визнання та первiсна оцiнка запасiв (матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв, товарiв) здiйснюється залежно вiд шляхiв їх надходження та згiдно П(С)БО 9"Запаси". 7. Одиницею запасiв визнається кожне найменування матерiальних цiнностей. Предмети строком використання менше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звiтного перiоду, облiковуються на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети". У момент передачi таких активiв в експлуатацiю проводиться списання iх з балансу одночасно з органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку за мiсцем їх експлуатацiї i вiдповiдальними особами протягом строку фактичного використання таких предметiв. 10. Готова продукцiя вiдображається в бухгалтерському облiку та балансi за фактичною виробничою собiвартiстю. Оцiнка запасiв при вiдпуску їх у виробництво та iншому вибуттi, здiйснюється за методом ФIФО. Транспортнозаготiвельнi витрати, що входять до повної вартостi запасiв придбаних за плату, безпосередньо включаються до собiвартостi запасiв. До складу грошових коштiв у фiнансовiй звiтностi згiдно П(С)БО 4"Звiт про рух грошових коштiв" включають грошовi кошти, якi не обмеженi в використаннi на розрахунковому рахунку та в касi. Визнання, оцiнка та облiк зобов язань здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов язання". Заробiтна плата нараховується вiдповiдно до колективного договору: - для виробничого персоналу на вiдряднiй основi; - для апарату управлiння за тарифними ставками (окладами). Визнання, оцiнка та облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 10"Дебiторська заборгованiсть". Визнання, оцiнка та облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 15 "Дохiд" на пiдставi принципу нарахування та вiдповiдностi. Для забезпечення складання звiту про фiнансовi результати за формою передбаченою П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати" облiк витрат пiдприємства ведеться за допомогою рахункiв классу 8 та 9 ". Розрахунок виробничої собiвартостi здiйснюється для кожного об єкту облiку витрат окремо. Порядок розподiлу загальновиробничих витрат встановлено пропорцiйно основнiй заробiтнiй платi виробничого персоналу за фактично опрацьований час.
 
Основними видами продукцiї, що виробляє емiтент, та за рахунок продажу яких емiтент яких отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк: Виробництво iнвалiдних колясок. Обсяг виробництва в натуральному вираженнi - 2510 шт. Обсяг виробництва в грошовому вираженнi - 20613тис. грн. Середньореалiзацiйнi цiни - 9.7тис. грн. Сума виручки - 19773 тис. грн. Виробництво зброї та боєприпасiв. Обсяг виробництва в грошовому вираженнi з пдв - 4478.8тис. грн. Сума виручки з пдв - 3273.6 тис. грн. Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту. Обсяг виробництва в грошовому вираженнi - 130тис. грн. Сума виручки - 130 тис. грн. Основним ринком збуту продукцiї та послуг товариства є Україна. Основним замовником iнвалiдної технiки є Фонд соцiального захисту iнвалiдiв на основi державного замовлення згiдно наданих iндивiдуальних направлень iнвалiдiв. Iнвалiдна технiка реалiзується згiдно Порядку забезпечення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї iнвалiдiв, дiтей-iнвалiдiв та iнших окремих категорiй населення, перелiку таких засобiв, затвердженого Постановою КМУ вiд 05.04.2012 р №321. Реалiзацiя товарiв, робiт, послуг на експорт протягом року не вiдбувалось. Для виготовлення продукцiї товариство використовує матерiали, покупнi напiвфабрикати вiтчизняних виробникiв, зокрема пiдприємств, що входять до складу ДАХК "Артем". Дiяльнiсть емiтента не залежить вiд сезонних змiн. Протягом звiтного перiоду змiн в джерелах надходження сировини, а також змiни в основних постачальниках не вiдбувалися. Емiтент iмпортними матерiалами (сировиною) не користується. Основними ризики в дiяльностi емiтента є: 1.Загроза появи нових конкурентiв з Китаю. 2.Зростання цiн на енергетичнi ресурси. 3.Полiтична нестабiльнiсть. 4.Нестабiльний курс валюти. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту: 1.Виробництво продукцiї за конкурентними цiнами. 2.Впровадження заходiв по енергозбереженню. Основними конкурентами Товариства в Українi - Львiвське КЕПЗП i протезування, ТОВ "Друкмаш-Центр". Перевагами пiдприємства у порiвняннi з конкурентами є те, що пiдприємство має власне виробництво, а також висока якiсть продукцiї, великий товарний ряд продукцiї - вiд простої коляски для пересування в примiщеннi, до коляски з електроприводом та коляски-трансформера. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання - 30.
 
За останнi п'ять рокiв було придбано наступне обладнання. Зварювальний апарат INVERTING.PRO digital 450 AC/DC COMPACT 111724 грн. Станок вертикально-сверлильний SB4132SM (400 B) - 2 шт. 22097 грн. Станок дорновий гiдравлiчний вигинальний модель5030JUTEC 358734 грн. Станок лентопильний HBS 610 29350 грн. Станок сверлильно-фрезерний BF 500 (400 В) 73388 грн. Станок токарний ED 750 FD 32171 грн. Станок токарно-винторезний ED 1000N (400 B) 53074 грн. Автомобiль Мерседес-Бенц Спрiнтер 315 CDI 443728 грн .Станок токарний з ЧПУ Lynх 2 136 тис.грн. Вiдчуження активiв було. Товариство не може дати прогнозiв по iнвестицiям або придбанням, якi пов"язанi з його дiяльнiстю.
 
Протягом звiтного перiоду мiж емiтентом, з одного боку, i членами наглядової ради або виконавчого органу, з iншого боку, правочини не укладались. Протягом звiтного перiоду мiж емiтентом, з одного боку, i власником iстотної участi - ДАХК "Артем" виконувались наступнi договори: 1. ДАХК "Артем" - за договором Постачальник. - № 1011вiд 22.07.16 р. база вiдпочинку Сокiл будинок №40/1 сума договору 4 163,54 грн.; - № 1012 вiд 22.07.16 р. база вiдпочинку Сокiл будинок №40/2 сума договору 4 163,54 грн.; - № 15Е вiд 01.03.01 р. енергоресурси сума договору 992 688,46 грн.; - №10-15 вiд 01.04.15 р. кадровi питання сума договору 21 266,28 грн.; - № 5-15 вiд 30.01.15 р. поставка комплектуючих для iнвалiдної технiки сума договору 930053,85 грн.; - № 780 вiд 02.01.13 р. поставка ТМЦ на виготовлення спецтехiки сума договору 6 013,44 грн.; - № 38/2015 вiд 12.01.15 р. медичнi послуги сума договору 2 583,98 грн.; - № 38/2016 вiд 04.01.16 р. медичнi послуги сума договору 2 762,00 грн.; - № 42 вiд 16.04.13 р. обслуговування та ремонт лiфтiв сума договору 8 487,36 грн.; - № 58 вiд 24.05.13 р. ОГМетр (послуги лабораторiї)сума договору 9 112,08 грн.; - № ЗОЛ-10 вiд 01.01.10 р. оперативний лiзинг сума договору 26 595,10 грн.; - № 31-16 вiд 20.07.16 р. охорона об'єктiв вiд пожеж сума договору 14 214,10 грн.; - № 067-311/2016 вiд 01.01.16 р. податок на землю БОКС сума договору 78 887,02 грн.; - № 067-288/2016 вiд 01.01.16 р. податок на землю орендованого примiщення сума договору 159 581,28 грн.; - №35 вiд 03.04.13 р. послуги по гальванопокриття деталей сума договору 75 532,85 грн.; - №4-16 вiд 17.02.16 р. послуги по пiслягарантiйному ремонту iнвалiдної технiки сума договору 40 147,51 грн.; - № 38 вiд 16.04.13 р. послуги термообробки, дробеструйки деталей сума договору 95 390,15 грн.; - № 47 вiд 20.05.2013 р. ЦЗЛ (послуги лабораторiї) сума договору 16 239,12 грн. 2. ДАХК "Артем" - за договором Покупець. - № 46 вiд 16.04.13 р. спецтехнiка сума договору 1183279,72 грн.; - № 36 вiд 09.04.13 р. iнша спецтехнiка сума договору 1622986,54 грн. Для визначення суми правочину емiтентом застосована наступна методика цiноутворення - середнi витрати плюс прибуток.
 
Основнi засоби, що застосовуються в виробничих процесах товариства, є його власнiстю. Передачi в оренду та будь-якi правочини з основними засобами протягом звiтного перiоду не проводились. Основнi засоби розмiщенi та використовуються за мiсцезнаходженням товариства, їх утримання проводиться за рахунок господарської дiяльностi товариства. Термiн корисного використання основних засобiв в середньому складає: 1. Будiвлi - 99 рокiв; 2. Транспортнi засоби - 8 рокiв; 3. Машини та обладнання - 18 рокiв; 4. Iншi основнi засоби - 6 рокiв. Середня ступiнь зносу основних засобiв по пiдприємству складає 61%. Облiк основних засобiв за звiтний перiод здiйснювався у вiдповiдностi до чинного законодавства та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку (П(с)БО) 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку вважається окремий об'єкт основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв. Залишкова вартiсть основних засобiв товариства станом на 31.12.2016 р. дорiвнює 2981 тис. грн. (первiсна вартiсть - 7808 тис. грн., знос основних засобiв - 4827 тис. грн.). В бухгалтерському облiку основнi засоби класифiкованi у групи передбаченi П(С)БО 7: будiвлi та споруди; машини та обладнання; транспортнi засоби; iнструменти, прилади та iнвентар; iншi основнi засоби; iншi необоротнi матерiальнi активи (бiблiотечний фонд, малоцiннi необоротнi активи). Нарахування амортизацiї основних засобiв товариством проводиться за прямолiнiйним методом, iншi необоротнi матерiальнi активи - 50%-50%. Протягом звiтного року було накопичено амортизацiї на 795 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення вiд первiсної вартостi складає: - будiвлi та спорудi -46%; - машини та обладнання - 60%; - транспортнi засоби - 77%; - iншi - 81%. У 2016 роцi надiйшло за рiк та введено в дiю основних засобiв на суму 2308 тис. грн. - по групi "Машини та обладнання" на суму 2198 тис. грн.; - по групi "Iншi основнi засоби" на суму 107 тис. грн. У 2016 роцi вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю на суму 39 тис. грн: - по групi "Машини та обладнання" на суму 37 тис. грн,; - по групi "Iншi" на суму 2тис. грн. Обмежень на використання основних засобiв немає, у податковiй заставi основнi засоби не знаходяться. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв вiдсутнi, тому що шкiдливих викидiв немає i виробництво в цiлому екологiчно не шкiдливе. Планiв на капiтальне будiвництво, розширення та удосконалення основних засобiв у товариства немає.
 
На дiяльнiсть товариства суттєво впливає знос основних фондiв, заборгованiсть юридичних осiб.
 
В звiтному перiодi було спачено штрафнi санкцiї за порушення граничного строку сплати податку на прибуток в розмiрi 8 тис. грн.
 
Робочого капiталу достатньо для фiнансування поточних потреб товариства.
 
Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
 
Розширення номенклатури товарiв для iнвалiдiв, а саме виробництво туалетних стiльцiв, iнвалiдних колясок за iндивiдуальними параметрами. Iстотний фактор - полiтичний, а саме змiна порядку забезпечення окремих категорiй населення засобами реабiлiтацiї може вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому.
 
Товариством протягом останнiх рокiв проводяться дослiдження та розробки по вдосконаленню виробництва та покращенню якостi продукцiї, що виробляється.
 
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента - вiдсутнi.
 
Емiтент повнiстю розкрив iнформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi товариства.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1493 2981 0 0 1493 2981
будівлі та споруди 609 563 0 0 609 563
машини та обладнання 600 2140 0 0 600 2140
транспортні засоби 231 141 0 0 231 141
земельні ділянки
інші 53 137 0 0 53 137
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1493 2981 0 0 1493 2981
Опис Термiн корисного використання основних засобiв в середньому складає: 1. Будiвлi - 99 рокiв; 2. Транспортнi засоби - 8 рокiв; 3. Машини та обладнання - 18 рокiв; 4. Iншi основнi засоби - 6 рокiв. Середня ступiнь зносу основних засобiв по пiдприємству складає 61%. Облiк основних засобiв за звiтний перiод здiйснювався у вiдповiдностi до чинного законодавства та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку (П(с)БО) 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку вважається окремий об'єкт основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв. Залишкова вартiсть основних засобiв товариства станом на 31.12.2016 р. дорiвнює 2981 тис. грн. (первiсна вартiсть - 7808 тис. грн., знос основних засобiв - 4827 тис. грн.). В бухгалтерському облiку основнi засоби класифiкованi у групи передбаченi П(С)БО 7: будiвлi та споруди; машини та обладнання; транспортнi засоби; iнструменти, прилади та iнвентар; iншi основнi засоби; iншi необоротнi матерiальнi активи (бiблiотечний фонд, малоцiннi необоротнi активи). Нарахування амортизацiї основних засобiв товариством проводиться за прямолiнiйним методом, iншi необоротнi матерiальнi активи - 50%-50%. Протягом звiтного року було накопичено амортизацiї на 795 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення вiд первiсної вартостi складає: - будiвлi та спорудi -46%; - машини та обладнання - 60%; - транспортнi засоби - 77%; - iншi - 81%. У 2016 роцi надiйшло за рiк та введено в дiю основних засобiв на суму 2308 тис. грн. - по групi "Машини та обладнання" на суму 2198 тис. грн.; - по групi "Iншi основнi засоби" на суму 107 тис. грн. У 2016 роцi вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю на суму 39 тис. грн: - по групi "Машини та обладнання" на суму 37 тис. грн,; - по групi "Iншi" на суму 2тис. грн. Обмежень на використання основних засобiв немає, у податковiй заставi основнi засоби не знаходяться.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 39650 43461
Статутний капітал (тис. грн.) 439 439
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 439 439
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (39650.000 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (439.000 тис.грн.), що вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 9 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1471 X X
Усього зобов'язань X 1480 X X
Опис: д/н

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 23.03.2016 46784 100000 213
Опис 23.03.2016 року рiчними загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв купiвлi товарiв, робiт, послуг; на виготовлення продукцiї, надання послуг; банкiвського вкладу; про надання позик на граничну сукупну вартiсть 100000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 46784 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 213%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1749051 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1137454 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 1137454 шт.та «проти» - 0.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
22.03.2016 22.03.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.09.2016 22.09.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕНТАМС АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 40182892
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Татарська, буд. 7, офiс 89
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 326/3 30.06.2016
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
Щодо фiнансової звiтностi
за 2016 рiк
Публiчного акцiонерного товариства
«Завод «Артемзварювання»
код за ЄДРПОУ —22860631
Наданий незалежною аудиторською фiрмою
ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ»
2017 р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ»
за перiод з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.
по результатам перевiрки незалежною аудиторською фi-рмою ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ»
згiдно з договором № 13-1/03/17 вiд «13» березня 2017 р.
м. Київ «19» квiтня 2017 р.

АДРЕСАТ
Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв цiнних паперiв та керiв-ництва Публiчного акцiонерного товариства «Завод «Артемзварювання», фiнансо-вий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до Нацiональ-ної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
1.1. Основнi вiдомостi про Товариство
Повна назва Публiчне акцiонерне товариство «Завод «Артемзварю-вання»
Код за ЄДРПОУ 22860631
Мiсцезнаходження 04050,Україна, м. Київ вул. Мельникова 2/10
Дата видачi свiдоцтва про дер-жавну реєстрацiю Дата державної реєстрацiї: 03 серпня 1994 року.
Номер запису: 1 074 107 0010 013775
Основнi види дiяльностi 30.92 Виробництво велосипедiв, дитячих та iнвалiдних колясок
33.17 Ремонт i технiчне обслуговування iнших транс-портних засобiв
25.40 Виробництво зброї та боєприпасiв
46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широ-кого асортименту
25.91 Виробництво сталевих бочок i подiбних контейнерiв
32.50 Виробництво медичних i стоматологiчних iнструментiв i матерiалiв
Зареєстрований капiтал 439 тис. гривень
Голова правлiння Устян Альберт Алiошович
Головний бухгалтер Троненко Людмила Олександрiвна

1.2. Опис аудиторської перевiрки
Аудиторською фiрмою «БЕНТАМС АУДИТ» була проведена аудиторська перевiр-ка рiчних фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства «Завод «Артемз-варювання» (далi – Товариство), крiм статей цих звiтiв, що стосуються нарахуван-ня та сплати податкових платежiв та зборiв i їх похiдних статей, а саме: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) ф.№1, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) ф.№2, Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) ф.№3, Звiт про власний капiтал ф.№4, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ф.№5, складених за результатами господарювання за перiод що перевiрявся, з метою висловлення незалежної думки стосовно:
• фiнансової звiтностi Товариства в цiлому;
• розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi за видами активiв у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;
• розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi про зобов'язання у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;
• розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi про власний капiтал у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;
• розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi про Статутний капi-тал (фонд) у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;
• розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi щодо обсягу чистого прибутку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Перевiрка проводилась згiдно вимог Законiв України «Про цiннi папери та фондо-вий ринок», «Про акцiонернi товариства», «Про державне регулювання ринку цiн-них паперiв в Українi», «Про аудиторську дiяльнiсть», Мiжнародних стандартiв ко-нтролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (ви-дання 2014 року), що прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшеннями Аудиторської палати України № 320/1 вiд 29 грудня 2015 року, а саме: МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора» та iнших мiжнародних стандартiв та практики аудиту в Українi.
Аудиторська перевiрка була пiдготовлена та спланована з достатнiм рiвнем впев-неностi про те, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих викривлень. Шляхом iнспе-ктування, огляду, пiдтвердження i розрахункiв було виконано незалежнi процедури аудиторської перевiрки, щоб отримати таку кiлькiсть аудиторських доказiв, яка до-зволила сформувати аудиторську думку про те, що компоненти фiнансової звiтно-стi, фiнансова звiтнiсть не мiстять суттєвих викривлень. Незалежнi процедури пе-ревiрки проводилися для отримання доказовостi повноти, точностi i правдивостi даних, котрi обробляються системою облiку ПАТ «Завод «Артемзварювання».
Суцiльно були перевiренi установчi документи, свiдоцтва про реєстрацiю та при-своєння статистичних кодiв, фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк, регiстри синтетичного облiку. Вибiрково – свiдоцтва на здiйснення господарської дiяльностi, первинна та iнша документацiя, що характеризує фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприєм-ства.
На погляд аудитора, зiбрана в процесi перевiрки iнформацiя забезпечує обґрунто-вану пiдставу для висловлення думки аудитора.
Аудиторська перевiрка здiйснювалась за фактичною адресою розмiщення ПАТ «Завод «Артемзварювання»: м. Київ, вулиця Мельникова, буд. 2/10.
Окремi частини даного висновку не можуть трактуватися роздiльно, а тiльки в логi-чно-послiдовному зв'язку з повним текстом даного документу, приймаючи до уваги всi наведенi в ньому припущення та обмеження.
1.2.1. Форма ведення бухгалтерського облiку
Бухгалтерський облiк Товариства ведеться за допомогою спецiалiзованої бухгал-терської комп'ютерної програми «1С:Пiдприємство». Облiк на Товариствi у звiтно-му перiодi систематизовано на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синте-тичного та аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису на взаємопов'язаних ра-хунках бухгалтерського облiку дiй або подiй, якi викликають змiни в структурi акти-вiв та зобов'язань, власному капiталi товариства, як це передбачено Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» №996-XIV вiд 16.07.99 р. Данi аналiтичних рахункiв тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця. Товариство складає фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до вимог НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi».
1.2.2. Облiкова полiтика
На Товариствi використовується План рахункiв та Iнструкцiя його застосування за-твердженi наказом Мiнiстерства Фiнансiв України №291 вiд 30.11.99 р. (далi – Iн-струкцiя №291). В перiодi, що перевiрявся, облiкова полiтика вiдповiдає вимогам ЗУ «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України, що визначають принципи та методи ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi.
1.2.3. Розкриття iнформацiї за видами активiв
Необоротнi активи
У складi необоротних активiв Товариства за даними балансу станом на 31.12.2016 року облiковуються нематерiальнi активи, основнi засоби, iншi фiнансовi iнвестицiї.
Класифiкацiя нематерiальних активiв вiдповiдає нормам МСФО 38. Станом на 31.12.2016 вартiсть нематерiальних активiв пiдприємства складає 30,0 тис. грн., що пiдтверджується значенням рядка 1000, первiсна вартiсть складає 143,0 тис. грн., амортизацiя – 113,0 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядкiв 1001, 1002 Ба-лансу Товариства. Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї (МСФО 38).
Основнi засоби вiдображенi в бухгалтерському облiку та звiтностi за фактичними витратами. Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться в оборотнiй вiдомостi, кожному об'єкту основних засобiв присвоєно iнвентарний номер.
Балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.16 р. складає 2981,0 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядка 1010, первiсна вартiсть складає 7808,0 тис. грн., знос – 4827,0 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядкiв 1011, 1012 Балан-су Товариства.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного ме-тоду, згiдно з яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкту.
На думку аудиторiв, склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки та ступiнь розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдповiдають вимогам МСФЗ.
Вартiсть «Iнших фiнансових iнвестицiй» станом на 31.12.2016 становить 50,0 тис. грн., i вiдображається по рядку 1035 Балансу Товариства. Iнвестицiю здiйснено у статутний фонд АТ «Артем-Банк».
Данi синтетичного облiку необоротних активiв вiдповiдають даним звiтностi това-риства i в абсолютному значенi становлять 3061,0 тис. грн., що вiдповiдає значен-ню рядка 1095.
Оборотнi активи
У складi оборотних активiв Товариства за даними балансу станом на 31.12.2016 року облiковуються запаси; дебiторська заборгованiсть за розрахунками за проду-кцiю, товари, роботи, послуги; грошовi кошти та їх еквiваленти; витрати майбутнiх перiодiв; iншi оборотнi активи.
Запаси станом на 31.12.2016 року складають 13583 тис. грн., що вiдповiдає зна-ченню рядка 1100 Балансу Товариства. Оцiнка запасiв при їх вiдпуску у виробниц-тво, продажу та iншому вибуттi здiйснюється за методом FIFO, тобто вибувають першi за часом надходження запаси, що не суперечить МСБО-2 «Запаси».
Станом на 31.12.2016 року дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, робо-ти, послуги складає 6297,0 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядка 1125 Балансу Товариства.
Залишок готiвкових коштiв Товариства станом на 31.12.2016 року становить 1,0 тис. грн., що вiдображено в рядку 1166 Балансу. Лiмiт каси дотримано. Ведення касових операцiй на Пiдприємствi здiйснюється у вiдповiдностi з Положенням «Про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженим постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 року за № 637, iз змiнами та доповнен-нями.
Банкiвськi операцiї на Пiдприємствi здiйснюються у вiдповiдностi з Iнструкцiєю «Про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi», затвердженої по-становою Правлiння НБУ вiд 21.01.2004 року за № 22, з урахуванням доповнень та змiн.
Облiк операцiй по банкiвським рахункам ведеться на рахунку 311 «Поточнi рахунки в банках». Проведенi операцiї пiдтвердженi виписками банку та додатками до них.
Станом на 31.12.2016 р., як вiдображено в рядку 1167 Балансу Товариства зали-шок грошових коштiв на рахунках в банках в нацiональнiй валютi становить 18181,0 тис. грн., з яких 79035,19 грн. знаходяться на поточному рахунку в АТ «АРТЕМ-БАНК» i щодо яких iснують обмеження в зв’язку з прийняттям рiшення Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2016 року № 492-рш «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю Публiчного акцiонерного товариства «АРТЕМ-БАНК» та рi-шення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 16 грудня 2016 року №2857 «Про початок процедури лiквiдацiї АТ «АРТЕМ-БАНК» та деле-гування повноважень лiквiдатора банку». Вважаємо, що рiшення Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2016 року № 492-рш «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiда-цiю Публiчного акцiонерного товариства «АРТЕМ-БАНК» та рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 16 грудня 2016 року №2857 «Про початок процедури лiквiдацiї АТ «АРТЕМ-БАНК» та делегування повнова-жень лiквiдатора банку», Товариство мало б згiдно Листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.2010 р. № 31-34020-20-10/28202 визнати заборгованiсть банку за грошовими коштами сумнiвною, а суму такої заборгованостi вiдобразити за креди-том рахунку 31 «Рахунки в банках» i дебетом рахунку 37 «Розрахунки з рiзними дебiторами». Виникнення в облiку сумнiвної дебiторської заборгованостi означає необхiднiсть створення резерву сумнiвних боргiв. Метод, за яким визначатиметься розмiр такого резерву, кожен суб’єкт господарювання обирає самостiйно. Головне, щоб сума створеного резерву у майбутньому могла перекрити збитки вiд можливо-го неповернення частини або усiєї суми коштiв за сумнiвною дебiторською забор-гованiстю. При створеннi резерву має робитися бухгалтерське проведення Дт 944 Кт 38 (отже, в бухгалтерському облiку витрати на його створення визнаються iн-шими витратами поточного перiоду). Коли власник таких коштiв має пiдстави вва-жати, що вiн їх назад не отримає, сумнiвна заборгованiсть стає безнадiй-ною. Безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується за рахунок iснуючого ре-зерву сумнiвних боргiв (Дт 38 Кт 377).
Крiм того, у Товариства вiдкрито чотири рахунки в ПАТ «Укрсоцбанк», станом на 31.12.2016 року залишок на них становлять загалом 44298,19 грн. Ще сiм рахункiв Товариства обслуговуються в АТ «Укрексiмбанк», на яких станом на 31.12.2016 з акумульовано 18057810,48 гривень та 7665,00 доларiв США.
Також Товариство користується двома поточними рахунками в ПАТ «Платинум Банк», на яких станом на 31.12.2016 року пiдтверджено залишки в розмiрi 404,73 грн. Оскiльки на пiдставi рiшення Правлiння Нацiонального банку України вiд 10 01.2017 року № 14-рш/БТ «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-РИСТВА «ПЛАТИНУМ БАНК» до категорiї неплатоспроможних» виконавчою дире-кцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд) прийнято рiшення вiд 11 сiчня 2017 року № 85 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» та делегування повноважень тимчасового адмiнiстратора ба-нку», вважаємо за необхiдне звернути увагу на дану подiю, як на таку, що має мiс-це пiсля дати балансу.
Вважаємо, що наявнi обмеження є суттєвими, проте не є всеохоплюючими для фi-нансових звiтiв Товариства.
Витрати майбутнiх перiодiв станом 31.12.2016 становлять 1,0 тис. грн. У складi ви-трат майбутнiх перiодiв вiдображенi витрати, що мали мiсце протягом 2016 року, але належать до наступних звiтних перiодiв. Порушень вимог Мiжнародних стан-дартiв фiнансової звiтностi щодо розкриття та облiку цiєї статтi балансу не встано-влено.
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2016 р. становлять 6,0 тис. грн. – заборгова-нiсть, що виникає по розрахунках з податку на додану вартiсть по виданим аван-сам. Дана iнформацiя вiдображена в рядку 1190 Балансу.
Данi синтетичного облiку оборотних активiв вiдповiдають даним звiтностi товарис-тва i в абсолютному значенi становлять 38069,0 тис. грн. станом на 31.12.16 р., що i зазначено в рядку 1195 Балансу Товариства.
На думку аудитора, статтi активу балансу справедливо й достовiрно розкривають iнформацiю за видами активiв товариства станом на 31.12.16 р. вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
1.2.4. Розкриття iнформацiї про зобов’язання
В роздiлi III «Поточнi зобов'язання i забезпечення» пасиву балансу вiдображенi по-точна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; поточна кредитор-ська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом; поточна кредиторська заборго-ванiсть за розрахунками з оплати працi; кредиторська заборгованiсть за розрахун-ками з учасниками.
Станом на 31.12.2016 року кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та по-слуги складає 1345,0 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядка 1615.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2016 року складає 9,0 тис. грн. i складається iз поточної заборгованостi з по-датку на додану вартiсть, що вiдповiдає значенню рядка 1620 Балансу Товарист-ва. Простроченої заборгованостi станом на 31 грудня 2016 року перед бюджетом Товариство не має.
У рядку 1630 вiдображено поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з оплати працi, яка станом на 31.12.2016 року становить 45,0 тис. грн.
Станом на 31.12.2016 року поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками складає 72,0 тис. грн.– заборгованiсть перед учасниками по виплатi нарахованих дивiдендiв, що вiдповiдає значенню рядка 1640 Балансу Товариства.
Данi синтетичного облiку зобов’язань товариства вiдповiдають даним звiтностi то-вариства i в абсолютному значенi становлять 1480,0 тис. грн.
На думку аудитора пасив балансу справедливо й достовiрно розкриває iнформа-цiю про зобов'язання Товариства станом на 31.12.16 р. вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
1.2.5. Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Розмiр власного капiталу Товариства станом на 31.12.16 р. вiдображено в рядку 1495 Балансу i вiн становить 39650,0 тис. грн., в тому числi:
• Зареєстрований (пайовий) капiтал – 439,0 тис. грн.- рядок 1400;
• Додатковий капiтал – 207,0 тис. грн. - рядок 1410;
• Резервний капiтал – 120,0 тис. грн. – рядок 1415;
• Нерозподiлений прибуток – 38884,0 тис. грн. – рядок 1420.
Зареєстрований капiтал Товариства на 31 грудня 2016 року згiдно Статуту стано-вить 438 793,00 гривень (чотириста тридцять вiсiм тисяч сiмсот дев`яносто три гривнi) та розподiлений на 1 755 172 (один мiльйон сiмсот п`ятдесят п`ять тисяч сто сiмдесят двi) простi iменнi акцiї, номiнальною вартiстю 0,25 гривнi кожна. За-реєстрований капiтал сплачений повнiстю та розподiлений мiж акцiонерами i облi-ковується вiдповiдно до встановлених Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтно-стi.
Акцiонери Товариства Часта в статутному капiталi, % Розмiр вкладу до статутного капiта-лу, грн.
ДАХК «АРТЕМ» 51 223 784,43
ТОВ «Перша iнвестицiйна компанiя» 24,125 105 858,81
Фiзичнi особи 24,875 109 149,76
Всього 100 438 793,00
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбувалися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
Аудит пiдтверджує, що станом на 31.12.2016 р. статутний капiтал ПАТ «Завод Ар-темзварювання» сформований та становить 439,0 тис. грн.
Аналiтичний облiк статутного капiталу вiдображається на балансовому рахунку 40 «Статутний капiтал» своєчасно та достовiрно.
Додатковий капiтал Товариства станом на 31.12.2016 року сформовано розмiрi 207,0 тис. грн. i вiдображено в рядку 1410. Додатковий капiтал формується iз доо-цiнки залишкової вартостi основних засобiв пiд час iндексацiї та приросту вартостi майна вiд дати оцiнки до дати реєстрацiї акцiй ВАТ.
На 31 грудня 2016 року резервний капiтал Товариства становить 120,0 тисяч гри-вень. Резервний капiтал створено за рахунок розподiлу прибутку згiдно Статуту i вiдображено в рядку 1415 Балансу Товариства.
В рядку 1420 вiдображено нерозподiлений прибуток, який станом на 31 грудня 2016 року становить 38 884,0 тис. грн.
Данi про структуру власного капiталу, з урахуванням даних на початок перiоду, спiвставленнi з регiстрами облiку, балансом, звiтом про фiнансовi результати, звi-том про власний капiтал. Станом на 31.12.16 р. статутний фонд (капiтал) товарис-тва сформовано повнiстю.
На думку аудитора, порядок формування статутного капiталу вiдповiдає вимогам дiючого законодавства України. Статтi роздiлу першого пасиву балансу справед-ливо й достовiрно розкривають iнформацiю про власний капiтал товариства ста-ном на 31.12.16 р. вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
1.2.6. Фiнансовi результати дiяльностi
За даними облiку протягом року Товариство отримало прибуток у розмiрi 9061,0 тис. грн. Методика визначення фiнансового результату за 2016 рiк в цiлому вiдповiдає вимогам НП(С)БО-1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». Данi на-веденi в фiнансовому звiтi Товариства вiдповiдають даним бухгалтерського облiку.
На думку аудитора фiнансовий звiт Товариства справедливо й достовiрно розкри-ває iнформацiю про обсяг прибутку товариства за 2016 р. вiдповiдно до Мiжнарод-них стандартiв фiнансової звiтностi.
1.2.7. Аналiз показникiв лiквiдностi
На пiдставi отриманих облiкових даних ми розрахували та проаналiзували показ-ники фiнансового стану ПАТ «Завод «Артемзварювання». Данi представленi в таблицi 1 та таблицi 2.
Таблиця 1
Аналiз лiквiдностi пiдприємства
№ п/п Показник
Формула розрахунку Норм.
знач. На поча-ток звiтно-го перiоду
01.01.2016 На кiнець звiтного перiоду
31.12.2016
1 Коефiцiєнт покрит-тя ф.1 р.1195/ ф.1р.1695
>1
11,61 25,72
2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi ф.1(р.1195-1100)/ ф.1р.1695 0,6-0,8
9,98 16,54
3 Коефiцiєнт абсолю-тної лiквiдностi ф.1(р.1160+р.1165)/ ф.1р.1695 >0,
збiльш 6,66 12,29
4 Чистий оборотний капiтал (тис. грн.) ф.1 ((р.1195-р.1170) - р.1695) >0,
збiльш 35266,0 36588,0
Таблиця 2
Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства
№ п/п Показник
Формула розрахунку Норм.
знач. На поча-ток звiтно-го перiоду
01.01.2016 На кiнець звiтного перiоду
31.12.2016
1 Коефiцiєнт плато-спроможностi (ав-тономiї) ф.1р.1495/ ф.1р.1900 >0,5
0,93 0,96
2 Коефiцiєнт фiнан-сування ф.1(р.1595+1695+1700+1800)/
ф.1р.1495 >1,
зменш 0,08 0,04
3 Коефiцiєнт забез-печеностi влас-ними оборотними засобами ф.1 ((р.1195-р.1170)-р.1695)/ф.1р.1195-р.1170 >0,1
0,91
0,96
4 Коефiцiєнт мане-вреностi власного капiталу ф.1 (р.1195-р.1170)-р.1695)/ф.1р.1495 >0 збiльш 0,81 0,92
Iнтерпретацiя отриманих показникiв:
• Коефiцiєнт покриття характеризує спiввiдношення оборотних активiв i по-точних зобов'язань. Для нормального функцiонування пiдприємства цей по-казник має бути бiльшим за одиницю. Зростання його – позитивна тенден-цiя. Орiєнтовне значення показника пiдприємство встановлює самостiйно. Воно залежатиме вiд щоденної потреби пiдприємства у вiльних грошових ресурсах. Розрахунок такого коефiцiєнту Товариства станом на 31.12.2016 року вказує на високий рiвень покриття.
• Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi на вiдмiну вiд попереднього показника, враховує якiсть оборотних активiв i є бiльш суворим показником лiквiдностi, оскiльки при його розрахунку враховуються найбiльш лiквiднi поточнi активи (запаси не враховуються). Розрахована величина перевищує нормативнi показники.
• Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (платоспроможностi) є найбiльш жо-рстким критерiєм лiквiдностi пiдприємства i показує, яку частину коротко-строкових зобов'язань можна за необхiдностi погасити негайно. В даному випадку фiнансова дiяльнiсть пiдприємства показує високий рiвень даного коефiцiєнту та демонструє тенденцiю зростання такого коефiцiєнту.
• Чистий оборотний капiтал необхiдний для пiдтримки фiнансової стiйкостi пiдприємства, оскiльки перевищення оборотних коштiв над короткостроко-вими зобов'язаннями означає, що пiдприємство не лише може погасити свої короткостроковi зобов'язання, але i має резерви для розширення дiяльностi.
Оптимальна сума чистого оборотного капiталу залежить вiд особливостей дiяльностi компанiї, зокрема вiд її масштабiв, об'ємiв реалiзацiї, швидкостi оборотностi матерiальних запасiв i дебiторської заборгованостi. За перiод, що перевiряється, результати господарської дiяльностi Товариства, вiдо-бражають достатнiй рiвень чистих активiв.
• Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) розраховується як вiдношення власного капiталу до валюти балансу i показує питому вагу власного капiта-лу в загальнiй сумi засобiв, авансованих в його дiяльнiсть. Станом на 31.12.2016 показник даного коефiцiєнту знаходиться на рiвнi вищому за до-статнiй. Це вказує на достатнiй рiвень забезпеченостi Товариством влас-ним капiталом для погашення зобов’язань за перiод, що аналiзується.
• Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засо-бiв. Коефiцiєнт фiнансування показує скiльки позикових коштiв припадає на 1 грн. власних. Розраховане значення коефiцiєнту має значення, що знахо-диться в межах нормативу.
• Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами характери-зує рiвень забезпеченостi Товариства ресурсами, необхiдними для прове-дення незалежної фiнансової полiтики. Значення коефiцiєнту вище за нор-мативне, що вказує на вiдсутнiсть дефiциту власних оборотних коштiв.
• Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу показує, яка частина власно-го капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в оборотнi кошти, а яка – капiталiзована. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу розраховується як вiдношення чистого оборотного капiта-лу до власного капiталу. Значення коефiцiєнту в рамках норми, що вказує на достатнiй рiвень використання власного капiталу Товариством для за-безпечення поточної дiяльностi оборотними засобами.
2. Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу за пiдго-товку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтно-стi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необ-хiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
3. Опис вiдповiдальностi аудитора за надання висновку стосо-вно фiнансової звiтностi
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiд-повiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звi-тностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiр-ного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального по-дання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для вислов-лення нашої думки.

4. Аудиторська думка
Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансо-вої звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». У зв’язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА 705 «Модифiкацiї дум-ки у звiтi незалежного аудитора».
4.1. ВИСНОВОК АУДИТОРА
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фi-нансовий стан ПАТ «Завод «Артемзварювання» станом на 31 грудня 2016 р. та йо-го фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
4.2. Пояснювальний параграф
1. Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав 101,18%. Це створило передумови для виникнення питання необхiдностi про-ведення перерахунку фiнансової звiтностi згiдно з МСБО 29 за 2016 рiк. Якщо ж врахувати додатковi характеристики, то важливим фактором є динамiка змiн рiвня iнфляцiї. Так, рiвень iнфляцiї у 2015 роцi склав 43,3%, а в 2016 роцi – 12,4%. Така динамiка може бути аргументом для судження щодо невикори-стання норм МСБО 29 на тiй пiдставi, що економiка України з 2016 року поча-ла виходити зi стану глибоких iнфляцiйних процесiв. Прогноз НБУ щодо iн-фляцiї на 2017 рiк становить 9,1%, а на 2018 рiк - 6%. Проаналiзувавши iншi критерiї, керiвництво Товариства вважає, що за показниками наведеними у пiдпунктах в) i г) параграфа 3 МСБО 29 економiчний стан в Українi не вiдповi-дає ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю. Швидке сповiльнення iн-фляцiї у 2016 роцi дозволило НБУ понизити облiкову ставку 6 разiв протягом року – iз 22 до 14% рiчних. Як наслiдок, у 2016 роцi спостерiгалося зниження вiдсоткових ставок за депозитами. Крiм цього, iндекс заробiтної плати у 2016 роцi у лютому, червнi, липнi та серпнi складав менше 100%. Також, не можна стверджувати, що продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйс-нюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможнос-тi протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим паче, якщо цей строк є коротким. Враховуючи данi фактори керiвництвом Товариства прийнято рiшення не за-стосовувати МСБО 29 вплив гiперiнфляцiї.
2. Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на роздiл «Економiч-не середовище, в якому Товариство здiйснює свою дiяльнiсть» до цiєї Фiнан-сової звiтностi, вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi три-вають i Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачи-ти з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства. Висловлюючи нашу думку ми не брали до уваги це питання.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ
5. Iнша допомiжна iнформацiя, щодо якої в окремих парагра-фах аудитор висловлює думку
5.1. Вiдповiдностi вартостi чистих активiв
На основi даних Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 року Товариство здiйснило розрахунок вартостi чистих активiв.
Найменування по-казника За звiтний перiод За попереднiй перiод
Розрахункова вар-тiсть чистих активiв (тис. грн.) 39650,0 43461,0
Статутний капiтал (тис. грн.) 439,0 439,0
Скоригований ста-тутний капiтал (тис. грн.) 439,0 439,0
Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капi-талом на кiнець звiтного перiоду становить 39211,0 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статут-ним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 39211,0 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капi-талом на кiнець попереднього перiоду становить 43022,0 тис. грн. Рi-зниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 43022,0 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України до-тримуються.
Розрахункова вартiсть чистих активiв за 2016 рiк обчислена виходячи з порядку розрахунку вартостi чистих активiв наведеному в Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.04 р., а саме вартiсть чистих активiв дорiвнює рiзницi активiв та зобов’язань станом на 31.12.2016 р.
5.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iн-шою iнформацiєю
В результатi проведення аудиту Товариства аудитором не було встановлено сут-тєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до комiсiї разом з фi-нансовою звiтнiстю.
5.3. Значнi правочини
За даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства вартiсть активiв на початок року складає 46 784,0 тис. грн. Мiнiмальна сума правочину, яка пiдлягає дослiдженню Аудитором складає 4 678,4 тис. грн.
ПАТ «Завод «Артемзварювання» у 2016 роцi було укладено 1 правочин на загаль-ну вартiстю 13 761 275,00 гривень, якi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про ак-цiонернi товариства» визнано значними (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв то-вариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), а саме:
- Договiр №144 вiд 15 квiтня 2016 року ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРIСЛАМИ КОЛIСНИМИ (КОЛЯСКАМИ) ЗА IНДИВIДУАЛЬНИМИ ЗАЯВКАМИ, цiна дого-вору (Згiдно Договору про внесення змiн №5/809 вiд 24.11.2016 року до Дого-вору №144 вiд 15.04.2016 року) становить 13 761 275,00 грн. (Тринадцять мi-льйонiв сiмсот шiстдесят одна тисяча двiстi сiмдесят п’ять гривень), без ПДВ.
5.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у т. ч. стану внутрiш-нього аудиту вимогам законодавства
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до:
• Статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв;
• Рiшення загальних зборiв акцiонерного Товариства .
Товариством на пiдставi статтi 73 Закону України «Про акцiонернi товариства» обрано ревiзiйну комiсiю. Вiдповiдно до вимог вказаного закону та Статуту Товари-ства ревiзором обрано особу, що не є членом наглядової ради, виконавчих та iн-ших органiв Товариства. Статутом Товариства не передбачено створення органiв внутрiшнього аудиту.
5.5. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнан-сової звiтностi внаслiдок шахрайства
В результатi проведення аудиту Товариства аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
6. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«БЕНТАМС АУДИТ»
Кобза ЄДРПОУ 40182892
Данi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4656, видане згiдно з Рiшенням Аудиторської Палати України вiд 24.12.2015 року № 319/2, чинне до 24.12.2020 року
Свiдоцтво про внесення до ре-єстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити ау-диторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв видане НКЦПФР, реєстрацiйний номер свiдоцтва 382, серiя та номер свiдоцтва П 000382, строк дiї Свiдоцтва з 19.07.2016 року до 24.12.2020 року
Мiсцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф.89
Телефон (044) 492-25-43
7. Вiдомостi про умови договору
Дата та номер договору Договiр № 13-1/03/17 вiд 13.03.2017 року
Перiод, яким охоплено проведення ау-диту З 01.01.2016 по 31.12.2016 року
Дата початку та дата закiнчення аудиту Початок – 14.03.2017 року
Закiнчення – 18.04.2017 року
8. ПIДПИС
Аудитор ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» Слугiна Н.В.
Сертифiкат «А» № 007234 чинний до 24.12.2019 року згiдно рiшення Аудиторської Палати України №304/2 вiд 24.12.2014 року
Директор ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» Слугiна С.А.
Сертифiкат «А» № 001885 чинний до 27.12.2018 року згiдно рiшення Аудиторської Палати України №281/2 вiд 31.10.2013 року
Диплом з Мiжнародної Фiнансової Звiтностi DipIFR вiд 23.12.2013 р.;
Сертифiкат №831/02/2015 внутрiшнього ау-дитора контролю якостi ISO 9001:2008)

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 2 1
2 2015 1 0
3 2016 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): В зв'язку iз змiнами в законодавствi щодо виплати дивiдендiв Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 2
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить)


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) В складi наглядової ради комiтети не створювались
Інші (запишіть) д/н


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Член наглядової ради не може одночасно бути членом правлiння або ревiзiйної комiсiї X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Товариство не планує залучати iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/нКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" за ЄДРПОУ 22860631
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 30.92
Середня кількість працівників 110
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 04050 м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул. Мельникова, 2/10, т.(044) 483-12-78, 481-90-50
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 52 30 0
первісна вартість 1001 128 143 0
накопичена амортизація 1002 76 113 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 1493 2981 0
первісна вартість 1011 5564 7808 0
знос 1012 4071 4827 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

50

50

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 6600 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 8195 3061 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 5421 13583 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 11022 6297 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 22146 18182 0
Готівка 1166 0 1 0
Рахунки в банках 1167 22146 18181 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 1 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 6 0
Усього за розділом II 1195 38589 38069 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 46784 41130 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 439 439 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 207 207 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 120 120 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 42695 38884 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 43461 39650 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 597 1354 0
за розрахунками з бюджетом 1620 939 9 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 724 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 270 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 681 45 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 836 72 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 3323 1480 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 46784 41130 0

Примітки
Керівник Устян Альберт Алiошович
Головний бухгалтер Троненко Людмила Олександрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" за ЄДРПОУ 22860631
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 22631 43682
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 12215 ) ( 25549 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

10416

18133
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 723 1126
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 6178 ) ( 5822 )
Витрати на збут 2150 ( 1857 ) ( 1955 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1785 ) ( 2421 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

1319

9061
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 1475 756
Інші доходи 2240 20 12
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

2814

9829
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -580 -1769
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

2234

8060
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2234 8060

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 9417 16780
Витрати на оплату праці 2505 10307 8716
Відрахування на соціальні заходи 2510 2164 2970
Амортизація 2515 832 765
Інші операційні витрати 2520 5857 6303
Разом 2550 28577 35534

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1755172 1755172
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1755172 1755172
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1.2728097 4.5921425
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 1.2728097 4.5921425
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Керівник Устян Альберт Алiошович
Головний бухгалтер Троненко Людмила Олександрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" за ЄДРПОУ 22860631
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

9827

22408
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 213 4
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 18117 24665
Надходження від повернення авансів 3020 0 25
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 535 638
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 64 164
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 15431 )

( 10162 )
Праці 3105 ( 8591 ) ( 6876 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2439 ) ( 3351 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 4554 ) ( 3121 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1680 ) ( 1109 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 583 ) ( 519 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 2291 ) ( 1493 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 6437 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 10 ) ( 128 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 448 ) ( 710 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2717 17119
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 1475 756
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 17
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 2323 ) ( 117 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -848 656
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 6783 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 6731 ) ( 2004 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 470 ) ( 7079 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -418 -9083
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -3983 8692
Залишок коштів на початок року 3405 22146 13438
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 19 16
Залишок коштів на кінець року 3415 18182 22146

Примітки
Керівник Устян Альберт Алiошович
Головний бухгалтер Троненко Людмила Олександрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" за ЄДРПОУ 22860631
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ" за ЄДРПОУ 22860631
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 439 0 207 120 42695 0 0 43461
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 439 0 207 120 42695 0 0 43461
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 2234 0 0 2234
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -6045 0 0 -6045
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -3811 0 0 -3811
Залишок на кінець року 4300 439 0 207 120 38884 0 0 39650

Примітки
Керівник Устян Альберт Алiошович
Головний бухгалтер Троненко Людмила Олександрiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2016 РIК
1.Загальна iнформацiя про пiдприємство:
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ »
Код ЄДРПОУ 22860631
Мiсцезнаходження Україна, м.Київ 04050 вул. Мельникова 2/10
сайт artemsvarka.com.ua
Ел. адреса artsv@ ukr.net
Дата державної реєстрацiї 03 серпня 1994 року
Короткий опис основної дiяльностi Виробництво велосипедiв, дитячих та iнвалiдних колясок, виробництво iншої продукцiї
Зареєстрований капiтал 438 793 гривнi
Голова Правлiння Компанiї Устян Альберт Алiошович
Головний бухгалтер Троненко Людмила Олександрiвна
Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв 110
Перелiк учасникiв, якi є власниками 5% i бiльше часток
Данi про структуру власного капiталу, з урахуванням даних на початок перiоду, якi вiдображенi в регiстрах облiку спiвставленнi з даними вiдображеними в балансi та звiтi про фiнансовi результати.
Розмiр Статутного капiталу Товариства повнiстю вiдповiдає установчим документам Товариства.
Найменування учасника Кiлькiсть акцiй (штук) Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) Вартiсть

ДАХК "Артем" 895138 51 223784,5
ТОВ "Перша iнвестицiйна компанiя" 423436 24,125 105859
фiзичнi особи* 436598 24,875 109149,5

1755172 100 439793
2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi
2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою рiчної фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2016 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не мають протирiч вимогам МСФЗ.
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена за принципом оцiнки активiв за iсторичною вартiстю. Фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах гривень. Всi округленi до тисячi гривень крiм випадкiв де вказано iнше.
2.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi
В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», який набуває чинностi 01.01.2018 року.
Зважаючи на те, що застосування вищезазначених МСФЗ ранiше дати набрання чинностi є добровiльним та дозволено за рiшенням суб’єкта господарювання, керiвництвом Товариства прийнято рiшення про застосування МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» за перiод, що закiнчується 31.12.2016 року, оскiльки МСФЗ 9 впроваджує новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв та зобов’язань, тому положення цього стандарту суттєво впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.
За рiшенням керiвництва Товариства МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями», який набуває чинностi 01.01.2018 року за перiод, що закiнчується 31.12.2016 року, достроково не застосовується.
2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником Товариства 10 лютого 2017 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається перiод з 01.01.2016 по 31.12.2016 року
3. Суттєвi положення облiкової полiтики
3.1. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.1.1. Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi .
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi застосування iсторичної собiвартостi.
3.1.2. Основа формування облiкових полiтик
Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних МСФЗ.
3.1.3. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
Товариство не застосовувало змiни в облiкових полiтиках в 2016 роцi
3.1.4. Форма та назви фiнансових звiтiв
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi».
3.1.5. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Згiдно НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв Товариства.
3.2. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв
3.2.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Фiнансовий iнструмент – будь-який контракт, результатом якого є створення фiнансового активу одного суб’єкта господарювання i фiнансового зобов’язання або iнструменту власного капiталу iншого суб’єкта господарювання, тобто – це контракт, за яким одночасно в одного суб’єкта господарювання виникає фiнансовий актив, а в iншого – фiнансове зобов’язання або iнструмент власного капiталу.
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою операцiї.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв:
•фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку;
•фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань:
•фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
•фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх
за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання
або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики

3.2.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi, коштiв на поточних рахунках у банках, а також з безготiвкових коштiв, розмiщених на депозитному рахунку на строк до трьох мiсяцiв.
Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в нацiональнiй валютi та iноземнiй валютi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi не поточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду
3.2.3. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть – це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб’єкта господарювання.
Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту.
Дебiторська заборгованiсть залежно вiд строку їх погашення на кожну балансову дату подiляється на:
• поточну (строком погашення до 12 мiсяцiв зi звiтної дати, чи строком погашення бiльше 12 мiсяцiв, якщо у товариства є намiри погасити її протягом 12 мiсяцiв);
• довгострокову (строком погашення бiльше 12 мiсяцiв вiд звiтної дати).
Первiсна та подальша оцiнка поточної дебiторської заборгованостi здiйснюється за iсторичною вартiстю.
3.2.4. Зобов’язання. Кредиторська заборгованiсть
Зобов’язання - заборгованiсть Товариства, що виникла в результатi минулих подiй, погашення якої призведе до зменшення ресурсiв Товариства, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди.
Кредиторська заборгованiсть залежно вiд строку її погашення на кожну балансову дату подiляють на:
• поточну (строком погашення до 12 мiсяцiв зi звiтної дати, або строком погашення бiльше 12 мiсяцiв, якщо у Товариства є намiри погасити її протягом 12 мiсяцiв);
• довгострокову (строком погашення бiльше 12 мiсяцiв вiд звiтної дати)
Поточнi зобов’язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов’язань.
Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю погашення

3.2.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю.
До фiнансових активiв, що оцiнюються за вартiстю первiсного визнання, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї, та корпоративнi права.
Вказанi фiнансовi iнвестицiї в сумi 50 тисяч гривень є iнвестицiями в асоцiйоване пiдприємство вiдповiдно до МСФЗ №28.
Цi iнвестицiї класифiкованi вiдповiдно вимог МСФЗ, вiдображенi за iсторичною (первiсною) вартiстю
3.2.6. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю
До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить: депозити у банках; позики виданi; дебiторська заборгованiсть.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
3.2.7. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати
залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно
3.3. Облiковi полiтики щодо основних засобiв
Для основних засобiв вибором облiкової полiтики є облiк за моделлю собiвартостi.
Пiсля визнання активом об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
3.3.1. Визнання та оцiнка основних засобiв
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6 000 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю.

Основнi засоби та нематерiальнi активи Товариства класифiкованi вiдповiдно до МСБО №16, МСБО №38 Тобто, вони не мiстять у своєму складi об’єктiв, щодо яких дiють iншi стандарти. До складу основних засобiв не вiднесено об’єктiв, що утримуються для продажу, бiологiчних активiв, активiв, пов’язаних iз розвiдкою та прав на кориснi копалини, земельних дiлянок, тощо. Основнi засоби оцiненi за iсторичною собiвартiстю. Переоцiнка основних засобiв, крiм iнших та малоцiнних, не проводилась Пiдприємство застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв. Термiн корисного їх використання встановлено для нових об’єктiв, тi об’єкти, якi були зношенi до застосування прямолiнiйного методу амортизацiї залишились без оцiнки.
Щодо iнших основних засобiв, для яких встановлено технiчними умовами певна перiодичнiсть циклiв, в яких вони можуть бути задiянi, застосовується метод амортизацiї 50% при вводi, 50% при вибуттi.
Товариство у 2016 роцi не проводило операцiй з передачi основних засобiв у фiнансову оренду.
3.3.2. Подальшi витрати.
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати включаються до складу операцiйних витрат товариства. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу
3.3.3. Амортизацiя основних засобiв.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом згiдно iз строками корисної експлуатацiї, зокрема:
- комп’ютерне обладнання – 3 роки;
- меблi та приладдя – 5 рокiв;
- iнструменти та прибори – 4 роки;
- iншi основнi засоби – 4 рокiв;
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.
Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
3.5. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов’язань
3.5.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
3.5.2.Виплати працiвникам
Виплати працiвникам – це всi форми компенсацiї, що їх надає товариство в обмiн на послуги, наданi працiвниками та зобов'язання товариства при звiльненнi.
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам, а саме:
а) зарплата робiтникам та службовцям та внески на соцiальне забезпечення;
б) оплачувана щорiчна вiдпустка та оплачувана вiдпустка у зв’язку з хворобою;
в) участь у прибутку та премiюваннi; та
г) негрошовi пiльги для теперiшнiх працiвникiв : медичне страхування, компенсацiя найманого житла,.
3.5.3. Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство нараховує внески на заробiтну плату працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi нарахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги.
3.6. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi
3.6.1. Доходи та витрати
Дохiд визнається за принципом нарахування, незалежно вiд дати надходження коштiв i оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню на дату балансу.
Дохiд - це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної дiяльностi суб’єкта господарювання.
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки, коли виникає зростання майбутнiх економiчних вигiд, пов’язаних зi збiльшенням активу або зi зменшенням зобов’язання, i його можна достовiрно оцiнити. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов’язань.
Дохiд має оцiнюватися за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. Вiдсотки банкiв за розмiщення коштiв на поточних рахунках Товариства вiдносяться до складу фiнансових доходiв
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли виникає зменшення майбутнiх економiчних вигiд, пов’язаних зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов’язання, якi можна достовiрно оцiнити.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Для прийняття ефективних управлiнських рiшень Товариство веде облiк витрат за їх функцiональним призначенням та видiляє за економiчними елементами.
За економiчними елементами витрати подiляються на матерiальнi витрати, витрати на оплату працi, вiдрахування на соцiальнi заходи, амортизацiя, iншi операцiйнi витрати.
До складу матерiальних витрат вiдносяться витрати, що пов’язанi виключно з використанням товарно-матерiальних цiнностей.
3.6.2 Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй
3.6.3. Умовнi зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
4. Основнi припущення, оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки активiв та зобов'язань за первiсною (номiнальною) вартiстю, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО .
4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Операцiї, що не регламентованi МСФЗ вiдсутнi
4.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату.
В iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
4.3. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та
б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
4.4. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв.
4.5. Використання ставок дисконтування
Станом на 31.12.2016 середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв строком на 12 мiсяцiв у нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено лiквiдацiйну комiсiю, становила 17,65% рiчних, за портфелем депозитiв у доларах США – 5,82% % рiчних, у євро – 4,88% рiчних.
4.6. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.
5. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах
5.1. Дохiд вiд реалiзацiї
2016 2015
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 22631 43682
Iншi операцiйнi доходи 723 1126
Всього доходи вiд реалiзацiї 23354 44808
5.2. Елементи операцiйних витрат
2016 2015
Матерiальнi затрати 9417 16780
Витрати на оплату працi 10307 8716
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2164 2970
Амортизацiя 832 765
Iншi операцiйнi витрати 5857 6303
Всього 28577 35534
5.3. Iншi доходи, iншi витрати
Iншi доходи 2016 2015
Операцiйна оренда активiв
Операцiйна курсова рiзниця 59 55
Реалiзацiя iнших необоротних активiв 121 427
Iншi операцiйнi доходи 543 644
Iншi фiнансовi доходи 1475 756
Безоплатно одержанi активи
Iншi доходи 20 12
Всього 2218 1894
Iншi витрати
Операцiйна курсова рiзниця 113
Реалiзацiя iнших необоротних активiв 334
Штрафи, пенi 8
Утримання об’єктiв житлового-комунального i соцiально-культурного призначення
Iншi операцiйнi витрати 1777 1974
Списання необоротних активiв
Всього 1785 2421
5.4. Витрати на збут
2016 2015
Витрати на збут 1857 1955
5.5. Адмiнiстративнi витрати
2016 2015
Адмiнiстративнi витрати 6178 5822
5.6. Фiнансовi доходи та витрати
2016 2015
Фiнансовi доходи 1475 756
Фiнансовi витрати
5.7. Податок на прибуток
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод:
31.12.2016 31.12.2015
Прибуток до оподаткування 2814 9829
Податкова ставка 18% 18%
Податок за встановленою податковою ставкою
Податковий вплив постiйних рiзниць 408
Витрати з податку на прибуток 580 1769
5.8. Збитки вiд непоточних активiв, утримуванi для продажу.
Станом на 31.12.2015 та 31.12.2016 Товариство не має непоточних активiв, утримуваних для продажу.
5.9. Нематерiальнi активи
Групи нематерiальних активiв Залишок на початок року Надiйшло за рiк Переоцiнка
(дооцiнка +, уцiнка -) Нараховано амортизацiї за рiк Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiнена) вартiсть накопичена амортизацiя первiсної (переоцi-
неної) вартостi накопиченої амортизацiї первiсна (переоцi-
нена) вартiсть накопичена амортизацiя
Права користування майном
Права на комерцiйнi позначення
Авторське право та сумiжнi з ним права
Iншi нематерiальнi активи 128 76 15 37 143 113
Разом 128 76 15 37 143 113


5.10. Основнi засоби
Групи основних засобiв Залишок на початок року Надiйшло за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк
Залишок на кiнець року у тому числi
переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцi-
нена) вартiсть знос первiсна (переоцi-
нена) вартiсть знос первiсна (переоцi-
нена) вартiсть знос первiсна (переоцi-
нена) вартiсть знос
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1051 442 46 1051 488
Машини та обладнання 3274 2674 2198 61 37 634 5411 3271
Транспортнi засоби 615 384 90 615 474
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 583 537 96 3 2 17 676 552
Iншi основнi засоби
Бiблiотечнi фонди
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 41 34 14 8 55 42
Разом 5564 4071 2308 64 39 795 7808 4827

5.11. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31.12.2016 року активи Товариства також складають наступнi цiннi папери:
Назва та код за ЄДРПОУ емiтента Вид ЦП Код ЦП Номiнальна вартiсть одного ЦП грн Загальна номiнальна вартiсть ЦП
грн Кiлькiсть
(шт)
26253023 Акцiя проста iменна UA.4000052716 10 50000 5000
Вказанi фiнансовi iнвестицiї є iнвестицiями в асоцiйоване пiдприємство вiдповiдно до МСФЗ №28.
5.12.Запаси
За вимогами МСБО №2 до цiєї статтi балансу шляхом включена вартiсть активiв, що рахувалися у статях балансу «Виробничi запаси», «Незавершене виробництво», «Готова продукцiя», «Товари».
Запаси Товариства за залишковою вартiстю врахованi у звiтi про фiнансовий стан у таких сумах:

Виробничi запаси 7392
Незавершене виробництво 1931
Готова продукцiя 4095
Товари 165
Всього Запаси Станом 31.12.2016 ст. 1100 13583


5.13. Грошi та їх еквiваленти
Грошовi кошти 31.12.2015 31.12.2016
Грошовi кошти у касi - 1
Грошовi кошти в iноземнiй валютi 96 208
Поточний рахунок у банку 2031 7472
Депозитнi рахунки у банках 20019 10501
В С Ь О Г О 22146 18182
5.14. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками
Дебiторська заборгованiсть являє собою поточну дебiторську заборгованiсть та в т .ч
прострочена дебiторська заборгованiсть.
№ пп Контрагент
(повне найменування пiдприємства) Сума заборгованостi, тис. грн Строк виникнення заборгованостi
Всього в.т.ч. прострочена
Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" 3168 3153 22.05.2013
1279 1279 25.10.2012
37 20.12.2016
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МАШИНОБУДIВНА ФIРМА "АРТЕМ" 388 1 02.02.2015
4 4 22.06.10
21 21 21.08.09
5 5 26.06.12
5 5 21.07.10
233 233 12.10.09
iншi 1157 11
Всього за роздiлом I: 6297 4712
5.15 Кредиторська заборгованiсть являє собою поточну заборгованiсть та в т .ч
прострочена заборгованiсть.
Контрагент
(повне найменування пiдприємства) Сума заборгованостi, тис. грн Строк виникнення заборгованостi
Всього в.т.ч. прострочена
Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" 964 0
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МАШИНОБУДIВНА ФIРМА "АРТЕМ" 2 2 31.12.2014
iншi 397 19
Всього за роздiлом I: 1369 21
5.16. Статутний капiтал
Станом на 31.12 2016 року :
Розмiр статутного капiталу 438 793 гривнi (чотириста тридцять вiсiм тисяч сiмсот дев’яносто три гривнi)
Вартiсна оцiнка майна, внесенного як плата за акцiї та оцiнка додаткової емiсiї , iз зазначенням кiлькостi акцiй 438 793 гривнi (чотириста тридцять вiсiм тисяч сiмсот дев’яносто три гривнi)
Кiлькiсть випущених i повнiстю сплачених акцiй 1 755 172 (один мiльйон сiмсот п’ятдесят п’ять тисяч сто сiмдесят двi) простi iменнi акцiї
Кiлькiсть випущених, але не повнiстю сплачених акцiй Не має
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї номiнальною вартiстю 0,25 гривнi кожна
Змiни протягом звiтного перiоду у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу Не було
Накопичену суму дивiдендiв, не сплачених за привiлейованими акцiями Привiлейованих акцiй не має
5.17.Резервний капiтал
У статтi «Резервний капiтал» наводиться сума резервiв, створених вiдповiдно до чинного законодавства або установчих документiв за рахунок нерозподiленого прибутку пiдприємства.
На 31 грудня 2016 року резервний капiтал Товариства становить 120 тисяч гривень. Резервний капiтал створено за рахунок розподiлу прибутку згiдно Статуту.
5.18. Гранти та субсидiї
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв грантiв та субсидiй не було
5.19. Фiнансова оренда
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв Товариство не має договорiв фiнансової оренди.

5.20.Нерозподiлений прибуток
Нерозподiлений прибуток станом на вiдповiднi дати представлено нижче:
2015 2016
Нерозподiлений прибуток 42695 38884

Змiни нерозподiленого прибутку сталися через отримання прибутку, нарахування дивiдендiв,.
5.21Довгострокова дебiторська заборгованiсть

Непоточнi дебiтори Товариства за залишковою вартiстю врахованi у звiтi про фiнансовий стан у таких сумах:
2015 2016
Непоточнi дебiтори 6600

Ця заборгованiсть виникла за надану фiнансову безвiдсоткову допомогу ДАХК «АРТЕМ»,яка є власником контрольного пакету акцiй Товариства. На кiнець звiтного перiоду заборгованiсть була погашена.
5.22. Пенсiї та пенсiйнi плани.
Товариство не має недержавної пенсiйної програми з визначеними внесками.
6. Розкриття iншої iнформацiї
6.1 Умовнi зобов'язання.
6.1.1. Судовi позови
Проти Товариства не подано судових позовiв.
6.1.2. Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
6.1.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
6.1.4 Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов’язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб’єктивних чинникiв та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом’якшення
7.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв’язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.
7.Подiї пiсля Балансу
В перiод мiж датою балансу i датою затвердження фiнансової звiтностi, пiдготовленої для оприлюднення, не вiдбулось суттєвих подiй, якi могли б вплинути на економiчнi рiшення користувачiв.
Голова правлiння _______________________ Устян Альберт Алiошович
Головний бухгалтер _______________ Троненко Людмила Олександрiвна

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток