Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Устян Альберт Алiошович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Завод "Артемзварювання"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10
4. Код за ЄДРПОУ
22860631
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 483-12-78 (044) 483-12-78
6. Електронна поштова адреса
artemsvarka@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці //artemsvarka.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 24.04.2018 200000 56131 356.31
Зміст інформації:
Загальними зборами 24.04.18р. прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: договорiв купiвлi товарiв, робiт, послуг; договорiв на виготовлення продукцiї, надання послуг; договорiв банкiвського вкладу; договорiв про надання позик на граничну сукупну вартiсть 200000 тис. грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 56131 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 356,31 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 749 051 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 1 085798 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 1 085798 шт., "проти" – 0 шт.