Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Устян Альберт Алiошович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 31.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Артемзварювання"

2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10

4. Код за ЄДРПОУ

22860631

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 483-12-78 (044) 483-12-78

6. Електронна поштова адреса

artemsvarka@artem.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці

http: //artemsvarka.com.ua

в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 31.05.2018 3089102.72 25.06.2018 - 24.10.2018 через депозитарну систему
Зміст інформації:
Рiшення про виплату дивiдендiв прийнято загальними зборами 24.04.18р. Розмiр дивiдендiв - 3089102,72 грн. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 18.06.2018р. Строк виплати дивiдендiв – з 25.06.2018р. по 24.10.2018р. Дивiденди виплачуються через депозитарну систему України шляхом виплати всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.