Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Устян Альберт Алiошович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Завод "Артемзварювання"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04050, м. Київ,, вул. Мельникова, 2/10
4. Код за ЄДРПОУ
22860631
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)483-12-78 (044)239-90-76
6. Електронна поштова адреса
artemsvarka@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.artemsvarka.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Карпенко Антон Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 24.04.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, достроково припиненi повноваження члена наглядової ради, який перебував на посадi 1 рiк, Карпенка Антона Миколайовича, пакетом акцiй не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
24.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна д/н д/н
д/н
0.00005
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 24.04.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, достроково припиненi повноваження члена наглядової ради, яка перебувала на посадi 1 рiк, Грищенко Марини Анатолiївни, розмiр пакету акцiй - 0,00005%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
24.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Смаль Станiслав Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 24.04.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, достроково припиненi повноваження члена наглядової ради, який перебував на посадi 1 рiк, Смаля Станiслава Миколайовича, пакетом акцiй не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
24.04.2018 обрано Член наглядової ради Карпенко Антон Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 24.04.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, обраний термiном на 3 роки член наглядової ради Карпенко Антон Миколайович - представник акцiонера Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем" (код ЄДРПОУ 14307699, розмiр пакету акцiй - 51,00%), пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ПАТ "Геркулес" - головний iнженер, ДАХК "Артем" - заступник директора департаменту, т.в.о. президента Компанiї-голови правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
24.04.2018 обрано Член наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна д/н д/н
д/н
0.00005
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 24.04.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, обрана термiном на 3 роки член наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна, акцiонер, розмiр пакету акцiй - 0,00005%, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - ДАХК "Артем", вiце-президент. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
24.04.2018 обрано Член наглядової ради Смаль Станiслав Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 24.04.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, обраний термiном на 3 роки член наглядової ради Смаль Станiслав Миколайович - представник акцiонера Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем" (код ЄДРПОУ 14307699, розмiр пакету акцiй - 51,00%), пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ДАХК "Артем" - президент Компанiї-голова правлiння, почесний президент. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
24.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Пєчкуров Денис Васильович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 24.04.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, достроково припиненi повноваження члена наглядової ради, який перебував на посадi 1 рiк, Пєчкурова Дениса Васильовича, пакетом акцiй не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
24.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Коржук Олександр Юрiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 24.04.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, достроково припиненi повноваження члена наглядової ради, який перебував на посадi 1 рiк, Коржука Олександра Юрiйовича, пакетом акцiй не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
24.04.2018 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Булах Любов Юрiївна д/н д/н
д/н
0.17434
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 24.04.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, достроково припиненi повноваження члена ревiзiйної комiсiї, що перебувала на посадi 1 рiк, Булах Любов Юрiївни, розмiр пакету акцiй 0,17434 %. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не обрано.
24.04.2018 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Бойко Надiя Олексiївна д/н д/н
д/н
0.17434
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 24.04.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, достроково припиненi повноваження члена ревiзiйної комiсiї, що перебувала на посадi 1 рiк, Бойко Надiї Олексiївни, розмiр пакету акцiй 0,17434 %. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не обрано.
24.04.2018 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Шут Iрина Борисiвна д/н д/н
д/н
0.17434
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 24.04.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, достроково припиненi повноваження члена ревiзiйної комiсiї, що перебувала на посадi 1 рiк, Шут Iрина Борисiвна, розмiр пакету акцiй 0,17434 %. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не обрано.
24.04.2018 обрано Член наглядової ради Полозюк Олег Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 24.04.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, обраний термiном на 3 роки член наглядової ради Полозюк Олег Миколайович,незалежний директор, пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - Головний спецiалiст Нацiональної асоцiацiї iнвалiдiв України. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
24.04.2018 обрано Член наглядової ради Босомикiн Михайло Михайлович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 24.04.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, обраний термiном на 3 роки член наглядової ради Босомикiн Михайло Михайлович, незалежний директор, пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ДП «Пегас Прiор», головний iнженер. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
24.04.2018 обрано Голова наглядової ради Карпенко Антон Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення наглядової ради вiд 24.04.18р. обрано на посаду голови наглядової ради Карпенка Антона Миколайовича, пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв – ПАТ "Геркулес" - головний iнженер, ДАХК "Артем" - заступник директора департаменту, т.в.о. президента Компанiї-голови правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.