04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 22.03.2016

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Устян Альберт Алiошович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.03.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Артемзварювання"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10
4. Код за ЄДРПОУ
22860631
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)483-12-78 (044)239-90-76
6. Електронна поштова адреса
artemsvarka@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.03.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 53 "Бюлетень "Цiннi папери "України" 24.03.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.artemsvarka.com.ua в мережі Інтернет 24.03.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи
або ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.03.2016 припинено повноваження Член наглядової ради Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" д/н 14307699
д/н
51
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 22.03.16р., в зв'язку з достроковим припиненням повноважень, припиненi повноваження члена наглядової ради Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем" (код ЄДРПОУ 14307699), розмiр пакета акцiй - 51,00000%, термiн перебування на посадi 1 рiк.
22.03.2016 припинено повноваження Член наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна д/н д/н
д/н
0.00005
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 22.03.16р., в зв'язку з достроковим припиненням повноважень, припиненi повноваження члена наглядової ради Грищенко Марини Анатолiївни, розмiр пакета акцiй - 0,00005%, термiн перебування на посадi 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
22.03.2016 припинено повноваження Член наглядової ради Кострицький Володимир Вiталiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 22.03.16р., в зв'язку з достроковим припиненням повноважень, припиненi повноваження члена наглядової ради Кострицького Володимира Вiталiйовича, пакетом акцiй не володiє, термiн перебування на посадi 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
22.03.2016 обрано Член наглядової ради Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" д/н 14307699
д/н
51
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 22.03.16р., Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" (код ЄДРПОУ 14307699) обрана членом наглядової ради термiном на 3 роки, розмiр пакета акцiй - 51,00000%.
22.03.2016 обрано Член наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна д/н д/н
д/н
0.00005
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 22.03.16р., Грищенко Марина Анатолiївна обрана членом наглядової ради термiном на 3 роки , розмiр пакета акцiй - 0,00005%, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - вiце-президент ДАХК "Артем". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
22.03.2016 обрано Член наглядової ради Смаль Станiслав Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 22.03.16р., Смаль Станiслав Миколайович обраний членом наглядової ради термiном на 3 роки , пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ДАХК "Артем" - президент Кампанiї-голова правлiння, Почесний президент. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.

<< Назад

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн