04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 22.09.2016

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова правлiння       Устян Альберт Алiошович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.09.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Артемзварювання"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04050, м. Київ,, вул. Мельникова, 2/10

4. Код за ЄДРПОУ

22860631

5. Міжміський код та телефон, факс

(044)483-12-78 (044)239-90-76

6. Електронна поштова адреса
artemsvarka@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.artemsvarka.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

 

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.09.2016 обрано Член правлiння Устян Альберт Алiошович д/н д/нд/н 1.65499
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 22.09.16р., в зв'язку з закiнченням термiну повноважень, переобраний термiном на 5 рокiв член правлiння Устян Альберт Алiошович, який перебував на посадi 5 рокiв, розмiр пакету акцiй 1,65499 %. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
22.09.2016 обрано Член правлiння Троненко Людмила Олександрiвна д/н д/нд/н 0.70648
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 22.09.16р., в зв'язку з закiнченням термiну повноважень, переобрана термiном на 5 рокiв член правлiння Троненко Людмила Олександрiвна, яка перебувала на посадi 5 рокiв, розмiр пакету акцiй 0,70648 %. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
22.09.2016 обрано Член правлiння Моржов Євгенiй Васильович д/н д/нд/н 0.60005
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 22.09.16р., в зв'язку з закiнченням термiну повноважень, переобраний термiном на 5 рокiв член правлiння Моржов Євгенiй Васильович, який перебував на посадi 5 рокiв, розмiр пакету акцiй 0,60005 %. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
22.09.2016 обрано Голова правлiння Устян Альберт Алiошович д/н д/нд/н 1.65499
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 22.09.16р., в зв'язку з закiнченням термiну повноважень, переобраний термiном на 5 рокiв голова правлiння Устян Альберт Алiошович, розмiр пакету акцiй 1,65499 %, термiн перебування на посадi 5 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.

<< Назад

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн