04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Повідомлення про проведення загальних зборів 06.03.2014р.

Публічне акціонерне товариство "Завод "Артемзварювання"
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 06 березня 2014 року о 1500 за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, технічний кабінет №1 ДАХК "Артем"

Порядок денний:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Звіт правління.
  3. Звіт наглядової ради.
  4. Звіт ревізійної комісії.
  5. Затвердження річного звіту.
  6. Розподіл прибутку і збитків.
  7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
  8. Обрання членів наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів в т.ч.: 40674 43767
Основні засоби(за залишковою вартістю) 2658 1967
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 4890 3655
Сумарна дебіторська заборгованість 14400 16418
Грошові кошти та їх еквіваленти 9394 21647
Нерозподілений прибуток 36780 31107
Власний капітал 37546 31873
Статутний капітал 439 439
Поточні зобов'язання 1634 11894
Чистий прибуток (збиток) 5673 5801
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1755172 1755172
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 126 103

Реєстрація учасників зборів з 1400 до 1445 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 28.02.14р.

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, приміщення товариства, приймальня. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – член правління Моржов Є.В.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, завірене згідно з чинним законодавством, та паспорт.

Правління

<< Назад

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн