04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Повідомлення про проведення загальних зборів 17.02.2012р.

Публічне акціонерне товариство "Завод "Артемзварювання"
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 17 лютого 2012 року о 1500 за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, технічний кабінет ДАХК "Артем"

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт правління.
 3. Звіт наглядової ради.
 4. Звіт ревізійної комісії.
 5. Затвердження річного звіту товариства.
 6. Розподіл прибутку і збитків товариства.
 7. Внесення змін до внутрішніх положень товариства.
 8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
 9. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
 10. Обрання членів наглядової ради.
 11. Обрання членів ревізійної комісії.
 12. Затвердження умов договорів з членами наглядової ради, обрання особи уповноваженої на підписання цих договорів. 
 13. Затвердження умов договорів з членами ревізійної комісії, обрання особи уповноваженої на підписання цих договорів. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний
(орієнтовно)
попередній
Усього активів в т.ч.: 47588 23433
Основні засоби(за залишковою вартістю) 1709 2031
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 12900 8055
Сумарна дебіторська заборгованість 8896 5869
Грошові кошти та їх еквіваленти 16869 7428
Нерозподілений прибуток 27100 21090
Власний капітал 27865 21856
Статутний капітал 439 439
Довгострокові зобов'язання 59 76
Поточні зобов'язання 2568 1418
Чистий прибуток (збиток) 3850 2184
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1755172 1755172
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 89 95

Реєстрація учасників зборів з 1400 до 1445 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  13.02.12р.

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, приміщення товариства, приймальня.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – член правління Моржов Є.В.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, завірене згідно з чинним законодавством, та паспорт.

Правління

<< Назад

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн