04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Повідомлення про проведення загальних зборів 19.02.2013р.

Публічне акціонерне товариство "Завод "Артемзварювання"
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 19 лютого 2013 року о 1500 за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, технічний кабінет №1 ДАХК "Артем"

Порядок денний:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Звіт правління.
  3. Звіт наглядової ради.
  4. Звіт ревізійної комісії.
  5. Затвердження річного звіту.
  6. Розподіл прибутку і збитків.
  7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
  8. Затвердження нової редакції статуту.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний
(орієнтовно)
попередній
Усього активів в т.ч.: 38438 33007
Основні засоби(за залишковою вартістю) 2260 2279
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 4300 1536
Сумарна дебіторська заборгованість 10180 12273
Грошові кошти та їх еквіваленти 21640 16851
Нерозподілений прибуток 29100 27131
Власний капітал 29866 27897
Статутний капітал 439 439
Поточні зобов'язання 10945 5110
Чистий прибуток (збиток) 4900 6881
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1755172 1755172
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 95 89

Реєстрація учасників зборів з 1400 до 1445 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 13.02.13р.

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, приміщення товариства, приймальня.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – член правління Моржов Є.В.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, завірене згідно з чинним законодавством, та паспорт.

Правління

<< Назад

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн