04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Повідомлення про проведення загальних зборів 09.06.2020р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АРТЕМЗВАРЮВАННЯ"

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 2/10)
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 09 червня 2020 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 2/10, технічний кабінет №1 ДАХК "Артем"

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., члени комісії – Цвященко Г.А., Жданова Л.О.

2. Розподіл прибутку і збитків за 2019 рік. Затвердження способу виплати дивідендів.

Проект рішення: Чистий прибуток товариства за 2019 рік в розмірі 4805012,67 грн. розподілити наступним чином: 50,04%, що становить 2404585,64 грн., направити на виплату дивідендів (1,37 грн. на одну акцію); 49,96%, що становить 2400427,03 грн., залишити нерозподіленим. Затвердити спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему України. 

Реєстрація учасників зборів з 09-00 до 09-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 02 червня 2020 року.

Адреса власного веб-сайту товариства //artemsvarka.com.ua.

Від дати надіслання повідомлення до дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за місцезнаходженням товариства кімн. №1, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – голова правління Саух А.М.

Після надіслання повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку з виправленням помилок.

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціонера паспорт та довіреність на право участі у зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій товариства становить 1755172 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 1749051 шт.

<< Назад

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн