04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Повідомлення про проведення загальних зборів 16.04.2015 р.

Публічне акціонерне товариство "Завод "Артемзварювання"
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 16 квітня 2015 року о 1000 за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10,
технічний кабінет №1 ДАХК "Артем"

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт правління.
 3. Звіт наглядової ради.
 4. Звіт ревізійної комісії.
 5. Затвердження річного звіту.
 6. Затвердження розподілу прибутку.
 7. Про виплату дивідендів.
 8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
 9. Обрання членів наглядової ради.
 10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради.
 11. Про вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів в т.ч.: 39978 38310
Основні засоби(за залишковою вартістю) 2145 2664
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 11961 6422
Сумарна дебіторська заборгованість 19749 12340
Грошові кошти та їх еквіваленти 13438 9419
Нерозподілений прибуток 36671 35849
Власний капітал 37437 36615
Статутний капітал 439 439
Поточні зобов'язання 2541 1695
Чистий фінансовий результат (+прибуток; -збиток) 4070 6497
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1755172 1755172
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 125 126

Реєстрація учасників зборів з 0900 до 0945 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  09.04.15р.

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні в приміщенні товариства (приймальня).

Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – голова правління Устян А.А.

Правління

<< Назад

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн