04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Повідомлення про проведення загальних зборів 19.04.2019р.

Приватне акціонерне товариство "Завод "Артемзварювання"
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10)
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2019 року о 15-00
 за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, технічний кабінет №1 ДАХК "Артем"

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., члени комісії – Цвященко Г.А., Жданова Л.О.

2. Розгляд звіту правління та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт правління за 2018 рік.

3. Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік.

4. Затвердження річного звіту за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2018 рік. 

5. Розподіл прибутку і збитків за 2018 рік. Затвердження способу виплати дивідендів.
Проект рішення: Чистий прибуток товариства за 2018 рік в розмірі 1632387,53 грн. розподілити наступним чином: 50,1 %, що становить 817826,15 грн., направити на виплату дивідендів (0,466 грн. на одну акцію); 49,9%, що становить 814561,38 грн., залишити нерозподіленим. Затвердити спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему України. 

6. Затвердження статуту в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.
Проект рішення: Затвердити статут викладений в новій редакції та уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут.

7. Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції.
Проект рішення: Затвердити в новій редакції внутрішні положення, а саме: Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про правління.

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 19 квітня 2020 року, на граничну сукупну вартість 200000 тис. грн., а саме: договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг; договорів на виготовлення продукції, надання послуг; договорів банківського вкладу; договорів про надання позик.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 46036 56131
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7291 5529
Запаси 14234 16762
Сумарна дебіторська заборгованість 7908 8937
Гроші та їх еквіваленти 16547 24847
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 40407 41864
Власний капітал 41173 42630
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 439 439
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 4863 13501
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1632 4103
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1755172 1755172
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,92982 2,33766

Реєстрація учасників зборів з 14-00 до 14-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 квітня 2019 року.
Адреса власного веб-сайту товариства //artemsvarka.com.ua.

Від дати надіслання повідомлення до дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за місцезнаходженням товариства кімн. №1, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – голова правління Устян А.А.

Після надіслання повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу наглядової ради. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціонера паспорт та довіреність на право участі у зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій товариства становить 1755172 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 1749051 шт.. 

<< Назад

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн