04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Повідомлення про проведення загальних зборів 22.03.16р.

Публічне акціонерне товариство "Завод "Артемзварювання"
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів
відбудуться 22 березня 2016 року о 1000 за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10,
технічний кабінет №1 ДАХК "Артем"

Порядок денний:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Звіт правління.
  3. Звіт наглядової ради.
  4. Звіт ревізійної комісії.
  5. Затвердження річного звіту.
  6. Про розподіл прибутку.
  7. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.
  8. Обрання членів наглядової ради.
  9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи уповноваженої на підписання цих договорів.
  10. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів в т.ч.: 46784 39978
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1493 2145
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 5421 11961
Сумарна дебіторська заборгованість 11022 19749
Грошові кошти та їх еквіваленти 22146 13438
Нерозподілений прибуток 42695 36671
Власний капітал 43461 37437
Статутний капітал 439 439
Поточні зобов'язання 3323 2541
Чистий фінансовий результат (+прибуток; -збиток) 8060 4070
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1755172 1755172
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 118 125

Реєстрація учасників зборів з 0900 до 0945 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16.03.16р.

До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні в приміщенні товариства (приймальня), а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення.

Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – голова правління Устян А.А.

<< Назад

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн