04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Повідомлення про проведення загальних зборів 22.04.2020р.

Приватне акціонерне товариство "Завод "Артемзварювання"

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 22 квітня 2020 року о 15-00 за адресою:
м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 2/10, технічний кабінет №1 ДАХК "Артем"

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
  Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., члени комісії – Цвященко Г.А., Жданова Л.О.
 2. Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік.
 3. Розгляд звіту правління та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  Проект рішення: Затвердити звіт правління за 2019 рік.
 4. Затвердження річного звіту за 2019 рік.
  Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2019 рік. 
 5. Розподіл прибутку і збитків за 2019 рік. Затвердження способу виплати дивідендів.
  Проект рішення: Чистий прибуток товариства за 2019 рік в розмірі 4805012,67 грн. розподілити наступним чином: 50,04%, що становить 2404585,64 грн., направити на виплату дивідендів (1,37 грн. на одну акцію); 49,96%, що становить 2400427,03 грн., залишити нерозподіленим. Затвердити спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему України. 
 6. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
  Проект рішення: Схвалити правочини з ДАХК «АРТЕМ», щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме: Додаткову угоду №6 від 27.12.2019р. до Договору №15-18 від 20.03.2018р. щодо послуг по виготовленню продукції на суму 16 334,9 тис. грн.; Договір №4-19 від 07.02.2019р. щодо послуг по виготовленню деталей та вузлів на суму 2 689,5 тис. грн.; Договір №52-19 від 10.10.2019р. щодо послуг по виготовленню деталей та вузлів на суму 1 358,3 тис. грн.; Договір №1/38 від 21.04.2017р. на виготовлення продукції на суму 2 158,1 тис. грн.
 7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
  Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 22 квітня 2021 року, на граничну сукупну вартість 100000,0 тис. грн., а саме: договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг; договорів на виготовлення продукції, надання послуг; договорів банківського вкладу; договорів про надання позик.
 8. Затвердження статуту товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.
  Проект рішення: 1. Затвердити статут товариства в новій редакції. 2. Надати повноваження голові зборів та секретарю зборів підписати статут товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження голові правління товариства здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту товариства в новій редакції.
 9. Внесення змін до Положення про правління товариства.
  Проект рішення: Внести зміни до Положення про правління товариства.
 10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
  Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради: Грищенко М.А., Смаля С.М., Боренка С.О., Босамикіна М.М.
 11. Обрання членів наглядової ради.
  Проект рішення не затверджується у зв’язку з кумулятивним голосуванням з цього питання.
  Члени наглядової ради обираються з числа запропонованих кандидатур.
 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
  Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити голову правління товариства підписати вказані договори.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 57233 46036
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6126 7291
Запаси 7067 14234
Сумарна дебіторська заборгованість 23768 7908
Гроші та їх еквіваленти 20269 16547
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 44394 40407
Власний капітал 45160 41173
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 439 439
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 12073 4863
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 4805 1632
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1755172 1755172
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 2,73762 0,92982   

Реєстрація учасників зборів з 14-00 до 14-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 квітня 2020 року.

Адреса власного веб-сайту товариства //artemsvarka.com.ua.

Від дати надіслання повідомлення до дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за місцезнаходженням товариства кімн. №1, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – голова правління Саух А.М.

Після надіслання повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок.

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціонера паспорт та довіреність на право участі у зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій товариства становить 1755172 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 1749051 шт.

<< Назад

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн