04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Повідомлення про проведення загальних зборів 24.04.2018р.

Приватне акціонерне товариство "Завод "Артемзварювання"

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2018р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10,
технічний кабінет №1 ДАХК "Артем"

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
  Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., члени комісії – Цвященко Г.А., Жданова Л.О.
 2. Розгляд звіту правління та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності
  за 2017 рік.
 3. Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік.
 4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.
  Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік.
 5. Затвердження річного звіту за 2017 рік.
  Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2017 рік.
 6. Розподіл прибутку і збитків за 2017 рік. Затвердження способу виплати дивідендів.
  Проект рішення: Чистий прибуток товариства за 2017 рік в розмірі 4102814,70 грн. розподілити наступним чином: 75,29 %, що становить 3089102,72 грн., направити на виплату дивідендів
  (1,76 грн. на  одну акцію); 24,71 %, що становить 1013711,98 грн., залишити нерозподіленим. Затвердити спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему України.
 7. Затвердження статуту в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.
  Проект рішення: Затвердити статут викладений в новій редакції та уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут.
 8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.
  Проект рішення: В зв’язку із затвердженням статуту в новій редакції достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Булах Л.Ю., Бойко Н.О., Шут І.Б.
 9. Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції.
  Проект рішення: Затвердити в новій редакції внутрішні положення, а саме: Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про правління.
 10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
  Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради: Карпенко А.М., Грищенко М.А., Смаля С.М., Пєчкурова Д. В., Коржука О. Ю.
 11. Обрання членів наглядової ради.
  Проект рішення не затверджується у зв’язку з кумулятивним голосуванням з цього питання.
  Члени наглядової ради обираються з числа запропонованих кандидатур.
 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
  Проект рішення: Укласти цивільно-правові договори з членами наглядової ради. Встановити наступний розмір їх винагороди: незалежним членам наглядової ради - 5000 грн. на рік кожному з нарахуванням податків згідно чинного законодавства; іншим членам наглядової ради - безоплатно. Уповноважити голову правління товариства підписати вказані договори.
 13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
  Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 24 квітня 2019 року, на граничну сукупну вартість 200000 тис. грн., а саме: договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг; договорів на виготовлення продукції, надання послуг; договорів банківського вкладу; договорів про надання позик.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 56131 41130
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5529 2981
Запаси 16762 13583
Сумарна дебіторська заборгованість 4770 6297
Гроші та їх еквіваленти 24847 18182
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 41864 38884
Власний капітал 42630 39650
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 439 439
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 13501 1480
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 4103 2234
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1755172 1755172
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 2,33766 1,93371

Реєстрація учасників зборів з 14-00 до 14-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18 квітня 2018 року.

Адреса власного веб-сайту товариства //artemsvarka.com.ua.

Від дати надіслання повідомлення до дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за місцезнаходженням товариства кімн. №1, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – голова правління Устян А.А.

Після надіслання повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу наглядової ради. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціонера паспорт та довіреність на право участі у зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій товариства становить 1755172 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 1749051 шт.

<< Назад

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн