04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Повідомлення про проведення загальних зборів 21.04.2017 р (розміщено 21.03.2017)

Публічне  акціонерне товариство "Завод "Артемзварювання"

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 21 квітня 2017 року о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10,
технічний кабінет №1 ДАХК "Артем"(розміщено 21.03.2017)

Перелік питань включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., члени комісії – Лутченко І.М., Жданова Л.О.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення: Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови правління та печаткою товариства.

3. Розгляд звіту правління за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності
за 2016 рік.

4. Розгляд звіту наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків за 2016 рік. Затвердження способу виплати дивідендів.
Проект рішення: Чистий прибуток товариства за 2016 рік в розмірі 2233853,42 грн. розподілити наступним чином: 50,29 %, що становить 1123404,88 грн., направити на виплату дивідендів
(0,64 грн. на одну акцію); 49,71 %, що становить 1110448,54 грн., залишити нерозподіленим. Затвердити спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему України.

8. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне та зміну найменування товариства.
Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та найменування Товариства, у порядку визначеному чинним законодавством. Визначити найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство "Завод "Артемзварювання" (скорочено ПрАТ "Завод "Артемзварювання").

9. Затвердження статуту Приватного акціонерного товариства  "Завод "Артемзварювання" в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.
Проект рішення: Затвердити статут Приватного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання" викладений в новій редакції та уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут.

10. Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції.
Проект рішення: Затвердити в новій редакції внутрішні положення ПрАТ "Завод "Артемзварювання", а саме: Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про правління, Про ревізійну комісію.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
Проект рішення: В зв’язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження членів ревізійної комісії Булах Л.Ю., Бойко Н.О., Шут І.Б.

12. Обрання членів ревізійної комісії.
Члени ревізійної комісії обираються з числа запропонованих кандидатур.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
Проект рішення: Укласти цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії на безоплатній основі. Уповноважити голову правління товариства підписати вказані договори.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради: ДАХК "Артем", Грищенко М.А., Смаля С.М.

15. Обрання членів наглядової ради.
Члени наглядової ради обираються з числа запропонованих кандидатур.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
Проект рішення: Укласти цивільно-правові договори з членами наглядової ради на безоплатній основі. Уповноважити голову правління товариства підписати вказані договори.

17. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 21 квітня 2018 року, на граничну сукупну вартість
100000 тис. грн., а саме: договорів купівлі товарів, робіт, послуг; договорів на виготовлення продукції, надання послуг; договорів банківського вкладу; договорів про надання позик.

18. Схвалення правочинів щодо яких є заінтересованість.
Проект рішення: Схвалити наступні правочини щодо яких є заінтересованість:
поставка комплектуючих з ПАТ "Артем-Контакт" на суму 587,5 тис. грн. (Договір №9/38 від 31.01.2006р.); поставка комплектуючих з ПрАТ "Вишнівський ливарно-ковальський завод" на суму
190,5 тис. грн. (Договір №12/2015 від 12.01.2015р.); поставка комплектуючих з ПрАТ "Завод "Універсал-А" на суму 356,8 тис. грн. (Договір №05/12 від 19.01.2012р.).

19. Схвалення правочинів з ДАХК "Артем" щодо яких є заінтересованість.
Проект рішення: Схвалити наступні правочини з ДАХК "Артем" щодо яких є заінтересованість, а саме: поставка комплектуючих на суму 930,0 тис. грн. (Договір 5-15 від 30.01.2015р.); виготовлення спецтехніки на суму 1183,3 тис. грн. (Договір №46  від 16.04.2013р.); виготовлення спецтехніки на суму 1623,0 тис. грн. (Договір №36 від 09.04.2013р.); поставка енергоресурсів на суму 992,7 тис. грн. (Договір №15Е від 01.03.2001р.); відшкодування сплати податку на землю на суму 159,6 тис. грн. (Договір №067-288/2016 від 01.01.2016р.).

20. Надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість.
Проект рішення: Надати згоду на вчинення наступних правочинів з ДАХК "Артем" щодо яких є заінтересованість, а саме: виготовлення комплектуючих по інвалідній техніці на суму
3600 тис. грн.; послуги по термообробці та гальванопокриттю по інвалідній техніці на суму
900 тис. грн.; поставка енергоресурсів на суму 2000 тис. грн.; виготовлення комплектуючих по спеціальній техніці на суму 5100 тис. грн.; виготовлення спецтехніки на суму 15408 тис. грн. (Додаткова угода №4 до Договору №46 від 16.04.2013р.); виготовлення іншої спецтехніки на суму 8904 тис. грн. (Додаткова угода №4 до Договору №36 від 04.09.2013р.).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів в т.ч.: 41130 46784
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2981 1493
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 13583 5421
Сумарна дебіторська заборгованість 6297 11022
Грошові кошти та їх еквіваленти 18182 22146
Нерозподілений прибуток 38884 42695
Власний капітал 39650 43461
Статутний капітал 439 439
Поточні зобов'язання 1480 3323
Чистий фінансовий результат (+прибуток; -збиток) 2234 8060
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1755172 1755172
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 110 118

Реєстрація учасників зборів з 14-00 до 14-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14 квітня 2017 року. Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщені на веб-сайті //artemsvarka.com.ua. До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, в приміщенні товариства кімн. №1, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – голова правління Устян А.А.
  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн